แพ็กเกจ FISHING BOAT ล่องเรือตกปลา ลากปลา เกาะเฮ เกาะราชา จอยทริปเต็มวัน

  Code : QQQTHKT-PK108
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : ภูเก็ต
  ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  ล่องเรือตกปลา ลากปลา เกาะเฮ เกาะราชา

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • ไม่ตกปลา
 • ตกปลา
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
รวมรถรับ-ส่ง (ฟรีโซน)
1,599
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

FISHING BOAT ล่องเรือตกปลา ลากปลา เกาะเฮ เกาะราชา (จอยทริป)

07:00 น.-08:00 น. รถรับท่านจากโรงแรมมายังท่าเรืออ่าวฉลอง (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักของท่าน)
08:30 น. ออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง และเริ่มปล่อยเบ็ดลากปลาและลากปลาไปเรื่อยๆ ตามเส้นทางระหว่างเกาะเฮจนกระทั่งถึงเกาะราชา
12:30 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือบริเวณอ่าวของเกาะราชาใหญ่ พร้อมสนุกไปกับการดำน้ำตื้น
14:00 น. ตกปลาหน้าดินโดยใช้อุปกรณ์แบบท้องถิ่น
16:30 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถรอรับท่านจากนั้นนำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน 08.30 น. - 16.30 น.)

ล่องเรือตกปลา ลากปลา เกาะเฮ เกาะราชา

ผู้ใหญ่

ไม่ตกปลา

1,599 บาท

ตกปลา

1,999 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง (รับส่งฟรี โซนในเมือง กะหลิม ราไวย์ ในหาน ป่าตอง ไตรตรัง แหลมหิน กะตะ กะรน)

2. เรือตกปลา

3.  หน้ากากดำน้ำ

4. น้ำดื่ม น้ำอัดลม และผลไม้ (บริการบนเรือ)

5. อาหารเที่ยง (ทานบนเรือ) 

6. เสื้อชูชีพ

7. อุปกรณ์ตกปลา

8. ประกันอุบัติเหตุ 

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี