ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองทัวร์

01
ขอบเขตและการบังคับใช้

เงื่อนไขการจองทัวร์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการนำเสนอโปรแกรมทัวร์, การสั่งจองทัวร์ และการบริการทัวร์ บน website: Go365travel.com (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์” ) โดยมีบริษัท โก 365 ทราเวล จำกัด เป็นผู้ประกาศเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “โก 365 ทราเวล” ) ซึ่งเป็นผู้ขายให้กับคุณ ซึ่งเป็นผู้จองทัวร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”)


02
เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์ของ โก 365 ทราเวล เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกับ โก 365 ทราเวล เท่านั้น จะยังไม่ใช่การยืนยันการเดินทางที่แน่นอน จนกว่าท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งชำระเงินค่ามัดจำค่าทัวร์ และบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้าก่อนเดินทาง ซึ่งคุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจองทัวร์ พร้อมเอกสารการรับเงินจากเจ้าหน้าที่โก 365 ทราเวล


03
การนำเสนอโปรแกรมทัวร์

3.1 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพและคำอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว บน เป็นเว็บไซต์ เป็นแบบกลางๆ เพื่อให้ทราบสถานที่ท่องเที่ยวแบบโดยรวม การนำเสนอรูปภาพอาจจะไม่ตรงกับสถานที่จริงเมื่อไปทัวร์ 100%

3.2. ด้านราคา เนื่องจากราคาทัวร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โก 365 ทราเวล ขอสงวนสิทธิในการแจ้งราคาบนเว็บไซต์ ที่อาจจะไม่ตรงกับทางเจ้าหน้าที่โก 365 ทราเวลแจ้งเมื่อชำระเงิน ขอให้คุณยึดจากเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่โก 365 ทราเวลเป็นสำคัญ


04
การชำระค่าบริการ

คุณจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่โก 365 ทราเวลแจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง และชำระเงินส่วนที่เหลืออย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง หรือ 25 วันก่อนการเดินทางในช่วงหน้าเทศกาลหรือ HIGH SEASON เช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางโก 365 ทราเวลถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข


05
การยกเลิกการเดินทาง & การขอคืนเงิน (Refund)

5.1 เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์ที่จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่โก 365 ทราเวล โก 365 ทราเวลจะอ้างอิงเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินตามที่แสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์นั้นๆ

5.2 ยกเลิกด้วยกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆ ประกอบการพิจารณา

5.3 หากคุณยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา (กรณีประเทศที่ต้องมีวีซ่า) ทางโก 365 ทราเวลจะคิดค่าใช้จ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม ทั้งนี้เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินในโปรแกรมทัวร์ต้องไม่ใช่เงื่อนไข NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

5.4 การคืนเงิน โก 365 ทราเวลจะโอนเงินคืนตามรายชื่อของผู้ที่ชำระเงินค่าทัวร์ให้กับโก 365 ทราเวลเท่านั้น (ยกเว้นได้รับยืนยันมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร)


06
การบริการทัวร์ท่องเที่ยว

6.1 โก 365 ทราเวล สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

6.2 โก 365 ทราเวลไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

6.3 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง โก 365 ทราเวลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.4 โก 365 ทราเวลจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

6.5 กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริษัทตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ โก 365 ทราเวลจะดำเนินงานอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะจัดหาบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.6 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของโก 365 ทราเวล ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทโก 365 ทราเวล จำกัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

6.7 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางโก 365 ทราเวลจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ แทนให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


07
ใบเสร็จรับเงิน

7.1 โก 365 ทราเวลจะออกใบรับเงินชั่วคราวในกรณีชำระเงินค่ามัดทัวร์ ส่วนใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ จะออกให้หลังจากชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือเสร็จสมบูรณ์แล้ว