เที่ยว...เชียงใหม่ 1 วัน ELEPHANT CARE CAMP

  Code : QQCMQCNX-PK003
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : เชียงใหม่
  ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : เชียงใหม่ควอลิตี้-CMQ - 21/00633
 • 05055******87

  ไฮไลท์ :

  "ดูแลช้าง...สนุกสนาน...ท่ามกลางธรรมชาติ..ที่สวยงาม ช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณ....และความสุขของน้องช้าง"

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 3 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • สนามบินเชียงใหม่
 • สถานีขนส่ง อาเขต เชียงใหม่
 • สถานีรถไฟเชียงใหม่
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
1-2 ท่านขึ้นไป
4,500
เด็ก (อายุไม่เกิน 4 ปี)
4,000
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่1 เชียงใหม่-จุดนัดหมาย-Elephant Care Camp–ทำวิตามินบอลให้ช้าง-เดินป่ากับช้างให้อาหารช้าง-สปาโคลนกับช้าง-อาบน้ำกับช้าง 
07.00-08.30 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย.........โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะเดินทางทุกท่าน 
 

กิจกรรมในค่าย ELEPHANT CARE CAMP
•    ทำวิตามินบอลให้ช้าง
•    เดินป่ากับช้าง
•    ให้อาหารช้าง
•    เวลาอาหารกลางวัน (รวม)
•    สปาโคลนกับช้าง
•    อาบน้ำกับช้าง
•    รวมอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ .... ภายในค่าย

ชื่นชมยินดีในธรรมชาติร่วมกับช้างและพาเจ้ายักษ์ผู้อ่อนโยนออกไปเดินเล่น ขณะที่พวกมันยังหล่อเลี้ยงตนเองด้วยสิ่งที่อยู่ในป่า หลังจากการเดินป่า คุณจะได้ปรนเปรอช้างด้วยสปาโคลนที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุด และอาบน้ำร่วมกันในแม่น้ำในท้องถิ่น
สัมผัสวิถีชีวิตของควาญช้างและการใช้เวลาร่วมกับช้าง ฝึกฝนทักษะการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของช้างและทักษะการรวบรวมอาหารสำหรับยักษ์ของคุณ ฝึกทักษะการสื่อสารกับช้าง (ไปข้างหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา…) และเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพยาบาลช้างที่สมบูรณ์แบบโดยการเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจร่างกายและผลิตวิตามินสมุนไพรที่ดีที่สุดสำหรับช้างของคุณ และในฐานะควาญช้างที่ดีทุกคน ในตอนท้ายของวัน คุณจะต้องแน่ใจว่าช้างของคุณได้รับการอาบน้ำและทำความสะอาดหลังใบหูอย่างดีเพื่อให้นอนหลับสบายตลอดคืน

* มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และรับคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับช้าง
* พบกับช้างและเรียนรู้วิธีเตรียมอาหารให้พวกมัน
* เดินกับช้างของเราเข้าไปในป่าเพื่อสังเกตวิถีชีวิตของพวกมันในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
* ชั้นเรียนทำอาหารและอาหารไทยมื้อกลางวัน
* เรียนรู้การทำลูกยาช้างด้วยสมุนไพร
* เดินป่ากับช้าง
* สปาโคลน
* อาบน้ำและแปรงช้าง
* อาบน้ำและว่ายน้ำกับช้าง
* ขับรถกลับเชียงใหม่
* กลับไปที่โรงแรมของคุณ

  *** รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพอากาศ ***

 

PACKAGE (CNXVAN003) :  เที่ยว...เชียงใหม่ 1 วัน ELEPHANT CARE CAMP
อัตราค่าบริการ : สำหรับผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ
ราคาผู้ใหญ่ท่านล่ะ 4,500.-
ราคาเด็กท่านล่ะ (ไม่เกิน 4 ขวบ) 4,000.-
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิง **
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธ
วีซ่าหรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
6.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
7.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย) 
10.เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่ามัคคุเทศก์ไทย ที่ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงินท่านละ 1, 000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท  
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าที่พัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าของทำบุญ,  ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการซักรีด, ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ  และ สำหรับชาวต่างชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย และพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีออกใบกำกับภาษี และหักที่จ่าย 3%

เอกสารประกอบการเดินทาง

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน COVID -19  หมอพร้อม
 กรณียกเลิกการเดินทาง 
•แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง:  หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
รถตู้VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก,ค่าธรรมเนียม เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน: ยึดเงินค่าทัวร์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, รถตู้VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ 
• ในกรณีชำระ ระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้วแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  
เก็บเงิน ค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วันหยุด เทศกาล, วันหยุด นักขัตฤกษ์, วันหยุดยาวต่อเนื่องและได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น