สนุกสุดมันส์ 2 สวนสนุกระดับโลก Universal Studio Beijing + Shanghai Disneyland ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

 • ทัวร์ : China [ จีน ]
 • เที่ยวเมือง : Beijing (ปักกิ่ง) Shanghai (เซี่ยงไฮ้)
 • สายการบิน : Thai Airways International
 • รหัสโปรแกรม : T9674
 • Code : QQGO1PVG-TG001
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
หาดไว่ทาน – Shanghai Disneyland เต็มวัน – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมียว – Starbucks Reserve Roastery – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ถนนหวังฝูจิ่ง Universal Studio Beijing เต็มวัน – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
08 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - PVG2024-08-08 2024-08-0810:35 - 15:50TG664
PEK - BKK2024-08-13 2024-08-1317:05 - 21:20TG615
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

19 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - PVG2024-09-19 2024-09-1910:35 - 15:50TG664
PEK - BKK2024-09-24 2024-09-2417:05 - 21:20TG615
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

10 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - PVG2024-10-10 2024-10-1010:35 - 15:50TG664
PEK - BKK2024-10-15 2024-10-1517:05 - 21:20TG615
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - PVG2024-10-19 2024-10-1910:35 - 15:50TG664
PEK - BKK2024-10-24 2024-10-2417:05 - 21:20TG615
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

23 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - PVG2024-10-23 2024-10-2310:35 - 15:50TG664
PEK - BKK2024-10-28 2024-10-2817:05 - 21:20TG615
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

21 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - PVG2024-11-21 2024-11-2110:35 - 15:50TG664
PEK - BKK2024-11-26 2024-11-2617:05 - 21:20TG615
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG664 : 10.35-15.50) – เซียงไฮ้ – หาดไว่ทาน

07.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.30 ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เที่ยวบินที่ TG664 * น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน * มีบริการอาหารบนเครื่อง
15.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตงประเทศจีน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
ที่พัก Holiday Inn Express Shanghai Gongkang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(มาตรฐานจีน)
วันที่ 2

Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้าสวนสนุกและรวมค่ารถไป-กลับพร้อมคณะ) ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ เช่น ทูมอร์โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบัติ ดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ภานในประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิง ชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่ 2,440 ไร่ และสวนโมเสกอันน่าตื่นตา เล่าเรื่องเกี่ยวกับ 12 นักษัตร ด้วยตัวละครของดิสนีย์นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ และปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย

โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซน ดังนี้ DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายในสวนสนุก ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้เดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนต์ไฮเทค เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับFlying Dutchman FANTASY สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการผจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียว

หมายเหตุ : กรณีที่ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะกว่าวันธรรมดา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในวันธรรมดาเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นอย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจาก สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ นำท่านกลับเข้าสูที่พัก
ที่พัก Holiday Inn Express Shanghai Gongkang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(มาตรฐานจีน)
วันที่ 3

ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมียว – Starbucks Reserve Roastery – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง (G20: 15.00 – 19.36)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินชม ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้าน Starbucks Reserve Roastery เคยเป็นร้านสตาร์บัคส์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า และใส่ใจทุกรายละเอียดที่คอกาแฟไม่ควรพลาดเด็ดขาดภายในกว้างขวาง ยิ่งใหญ่อลังการมาก มีถังคั่วกาแฟสูงเท่าตึกสองชั้นมีบาร์กาแฟยาวมาก ที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายและมีเมนูเฉพาะที่มีแค่ที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระยะทาง 1,318 กิโลเมตรปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า “จิง” ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อแรกเริ่มคือ “จี้” ในสมัยวสันตสารทและสมัยรณรัฐ เป็นเมืองหลวงของแคว้นเยียน ในสมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชื่อ “เยียนจิง” และเป็นเมืองหลวงของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง จนถึงสาธารณรัฐจีน กรุงปักกิ่งมีประชากร 21,107,000 คน เป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ หมายเหตุ - รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอดประมาณ 2-6 นาที ต่อสถานี)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก Ariva Beijing West Hotel & Serviced Apartments หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(มาตรฐานจีน)
วันที่ 4

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ถนนหวังฝูจิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นำงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตำหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตำหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตำหนักต่างๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นตลาดถนนคนเดินแห่งเมืองปักกิ่ง เป็นถนนที่รวบรวมเอาสินค้าอันหลากหลายและเป็นสตรีทฟู้ด ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีทั้งของขึ้นชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไปจนอาหารแปลกตาที่หารับประทานไม่ได้ที่อื่น และของใช้ เสื้อผ้า ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และสีสันอันคึกคักของเมืองปักกิ่ง และยังมี ช้อป Pop Mart สุดฮิตอยู่ในตึก apm ชั้น1 เป็นร้านใหญ่ร้านขายโมเดลตุ๊กตาป๊อบมาร์ทมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกจุ่มได้ตามใจชอบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
ที่พัก Ariva Beijing West Hotel & Serviced Apartments หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(มาตรฐานจีน)
วันที่ 5

Universal Studio Beijing เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO BEIJING ตั้งอยู่ในย่านถงโจว (Tongzhou) ของกรุงปักกิ่ง มีพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ นับเป็นธีมพาร์คแบรนด์ Universal Studios แห่งที่ 5 ของโลก และเป็นแห่งที่ 3 ของเอเชีย (ต่อจาก Universal Studios Japan และ Universal Studios Singapore) รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เครื่องเล่น และการแสดงที่ดีที่สุดจากยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จากทั่วโลก พร้อมทั้งการออกแบบที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจีน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 7 โซน ได้แก่ Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers Metrobase, Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Hollywood และ WaterWorld ซึ่งแต่ละโซนก็มีกิจกรรมและความสนุกมากมายที่รอให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชม

หมายเหตุ: กรณีที่ตรงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะกว่าวันธรรมดา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยว Universal Studio Beijing ในวันธรรมดาเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นอย่างจุใจ
ที่พัก Ariva Beijing West Hotel & Serviced Apartmentsหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน)
วันที่ 6

จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 17.05-21.20)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

นำท่านเดินสู่ พระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ *** หมายเหตุ *** เนื่องจากปัจจุบันพระราชวังกู้กง มีกำหนดระยะเวลาการเปิดจองตั๋วทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนวันเข้าชม 7 วัน และจำกัดจำนวนคนเข้าชมต่อวัน หากในกรณีทางแลนด์จีนไม่สามารถจองบัตรเข้าชมได้ทางบริษัทยินดีชดเชยคืนท่านละ 200 หยวน และขอการเปลี่ยนรายการเป็น วังเก่ากงหวังฝู่ เป็นการทดแทน หรือรายอื่นๆตามความเหมาะสม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
17.05 อำลาเมืองปักกิ่งเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เที่ยวบินที่ TG615 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
21.20 เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมจีน)

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

      ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าซักรีด ฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน