ไปแอ่วกันเต๊อะ...บินตรงเชียงใหม่ เที่ยว 2 สวนสนุก มหานครปักกิ่ง Universal Studio + Pop Land 5วัน 3 คืน ** ไม่ลงร้าน..จ่ายราคาเดียวเที่ยวครบ**โดยสายการบิน AIR CHINA (CA)

  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Beijing (ปักกิ่ง)
  • สายการบิน : Air China
  • รหัสโปรแกรม : T9950
  • Code : QQGO1CNXPEK-CA007
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ปักกิ่ง|จัตุรัสเทียนอันเหมิน|พระราชวังกู่กง|หอฟ้าเทียนถาน|ถนนโบราณเฉียนเหมิน UNIVERSAL STUDIO BEIJING|กำแพงเมืองจีน|พระราชวังฤดูร้อน|ถนนโบราณหนานโหล่วกู่เซียง วัดลามะ|POP LAND
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
13 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
34,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
CNX - PEK2024-10-13 2024-10-1323:05 - 04:20CA824
PEK - CNX2024-10-17 2024-10-1717:30 - 21:50CA823
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

20 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
34,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
CNX - PEK2024-10-20 2024-10-2023:00 - 04:30CA824
PEK - CNX2024-10-24 2024-10-2417:30 - 21:50CA823
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)

19.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง (รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ท่านละ1ใบ)
23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA824 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
วันที่ 2

ปักกิ่ง (CA824 :23.05-04.20+1) –จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู่กง-หอฟ้าเทียนถาน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน

04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

นำท่านเดินสู่ พระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ *** หมายเหตุ *** เนื่องจากปัจจุบันพระราชวังกู้กง มีกำหนดระยะเวลาการเปิดจองตั๋วทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนวันเข้าชม 7 วัน และจำกัดจำนวนคนเข้าชมต่อวัน หากในกรณีทางแลนด์จีนไม่สามารถจองบัตรเข้าชมได้ทางบริษัทขอเปลี่ยนรายการเป็น วังเก่ากงหวังฝู่ เป็นการทดแทน หรือตามความเหมาะสม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่น

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Shopping Street) เส้นนี้อยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งที่ถนน Qianmen จะเป็นสไตล์อาคารโบราณซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนและร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าจะเปิดทั้งกลางวันและกลางคืน เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก
ต่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล (มื้อที่ 3)
ที่พัก ARIVA BRIJING WEST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

UNIVERSAL STUDIO BEIJING เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO BEIJING ตั้งอยู่ในย่านถงโจว (Tongzhou) ของกรุงปักกิ่ง มีพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ นับเป็นธีมพาร์คแบรนด์ Universal Studios แห่งที่ 5 ของโลก และเป็นแห่งที่ 3 ของเอเชีย (ต่อจาก Universal Studios Japan และ Universal Studios Singapore) รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เครื่องเล่น และการแสดงที่ดีที่สุดจากยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จากทั่วโลก พร้อมทั้งการออกแบบที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจีน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 7 โซน ได้แก่ Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers Metrobase, Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Hollywood และ WaterWorld ซึ่งแต่ละโซนก็มีกิจกรรมและความสนุกมากมายที่รอให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชม

หมายเหตุ: กรณีที่ตรงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะกว่าวันธรรมดา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยว Universal Studio ในวันธรรมดาเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นอย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจากสวนสนุก นำท่านกลับเข้าสูที่พัก
ที่พัก ARIVA BRIJING WEST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน-พระราชวังฤดูร้อน - ถนนโบราณหนานโหล่วกู่เซียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นำงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตำหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตำหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตำหนักต่างๆ อีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวปักกิ่ง ถนนเส้นเล็กๆ ความยาวประมาณ 800 เมตร ถือเป็นย่านกิน เที่ยวและ ช้อปปิ้งที่สำคัญของเมืองปักกิ่งอีกทีหนึ่ง นอกจากจะเต็มไปด้วยนักช้อปนักชิมในเวลากลางวัน ในยามค่ำคืนก็เต็มไปด้วยเสียงสีเสียงของสถานบันเทิงและร้านอาหารมากมายอีกด้วย ที่สำคัญร้านค้าสองข้างทางยังคงให้เห็นสถาปัตยกรรมของจีนแบบดั้งเดิมในปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็มีการพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบถนนคนเดิน อาคารบ้านเรือนที่มีอายุหลายร้อยปี นับเป็นตรอกซอกซอยที่เก่าแก่ที่สุด แต่ที่นี่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมากๆ ระหว่างเดินเล่นจะได้กลิ่นอายของความคลาสสิคที่ซ่อนอยู่ รู้สึกเหมือนได้ย้อนอดีต ถือเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกที่ของปักกิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี (มื้อที่ 7)
ที่พัก ARIVA BRIJING WEST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5

วัดลามะ- POP LAND (CA823 : 17.45-21.50) – เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านสู่ วัดลามะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซีฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า "หย่งเจิ้น" โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังแห่งนี้ให้กับลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หนึ่งในนิกายย่อยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพื่อตั้งเป็นวัด ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็น "วัดลามะ" อย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบัน ในสมัยก่อนที่นี่จะมีพระทิเบตมาจำพรรษาแต่ปัจจุบันเริ่มน้อยลง เพราะที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งของเมืองปักกิ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนสนุก POP LAND (รวมเฉพาะบัตรค่าเข้า) สวนสนุกใหม่ล่าสุดที่ปักกิ่ง POPLAND สวนสนุกสุดน่ารักแห่งแรกของ POPMART เจ้าของ Art toy สุดโด่งดัง มีพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร เข้าไปในสวนสนุกแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายที่เต็มไปด้วยตัวละครป๊อปมาร์ทที่น่ารักมากมายปรากฏตัวอยู่ทั่วทุกหนแห่ง และทุกมุมสามารถถ่ายรูปสวยๆได้ และยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกของป๊อปมาร์ท ภายในมีตุ๊กตา, ของเล่น, อุปกรณ์เครื่อเขียน, ของประดับต่างๆ น่าซื้อไปเป็นของขวัญและของฝากมากมาย หมายเหตุ ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น

สมควรแก่เวลา ให้ท่านตรวจเช็คสัมภาระ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง
17.45 น. อำลาเมืองปักกิ่งเดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA823(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
21.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข
โปรแกรมนี้ไม่มีเงื่อนไข

1.          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว

2.          ค่าเอกสารเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ

3.          ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 23 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ  

4.          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,  ค่าซักรีด ฯลฯ
*
สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.          ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6.          ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

GO1CNXPEK3NPEKCA241013 เดินทางวันที่ 13 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - PEK 2024-10-13 ถึง 2024-10-13 23:05 - 04:20 avatar-img CA824
PEK - CNX 2024-10-17 ถึง 2024-10-17 17:30 - 21:50 avatar-img CA823
GO1CNXPEK3NPEKCA241020 เดินทางวันที่ 20 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - PEK 2024-10-20 ถึง 2024-10-20 23:00 - 04:30 avatar-img CA824
PEK - CNX 2024-10-24 ถึง 2024-10-24 17:30 - 21:50 avatar-img CA823