บินตรงหยินชวน ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า 6 วัน 5 คืน โดย สายการบิน ไลออนแอร์ (SL)

  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Qinghai (ชิงไห่)
  • สายการบิน : Thai Lion Air
  • รหัสโปรแกรม : T9938
  • Code : QQGO1INC-SL001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ทริปเดียวเที่ยวสามมณฑล กานซู หนิงเซี่ย ชิงไห่ | เยือนแซฟไฟร์ที่ราบสูง ทะเลสาบชิงไห่ | ชมสีสันแห่งธรรมชาติ ทะเลสาบเกลือฉาข่า | สัมผัสวัฒนธรรมมองโกล ณ ทุ่งหญ้าทงหู
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
06 ก.ย. 2567 - 11 ก.ย. 2567
46,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-09-06 2024-09-0609:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-09-11 2024-09-1116:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

13 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
47,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-09-13 2024-09-1309:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-09-18 2024-09-1916:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

20 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
47,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-09-20 2024-09-2009:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-09-25 2024-09-2516:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

27 ก.ย. 2567 - 02 ต.ค. 2567
48,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-09-27 2024-09-2709:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-10-02 2024-10-0216:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 ต.ค. 2567 - 09 ต.ค. 2567
48,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-10-04 2024-10-0409:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-10-09 2024-10-0916:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-10-11 2024-10-1109:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-10-16 2024-10-1616:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-10-18 2024-10-1809:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-10-23 2024-10-2316:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

25 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
49,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - INC2024-10-25 2024-10-2509:25 - 15:00SL958
INC - DMK2024-10-30 2024-10-3016:00 - 19:40SL959
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –หยินชวน (ท่าอากาศยานนานาชาติหยินชวน) (SL958 : 09.25-15.00) - หยินชวน – ไป๋หยิน

06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม/ท่านละ1ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
09.25 น. ออกเดินทางสู่ หยินชวน โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL958 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินหยินชวน เหอตง เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีแม่น้ำเหลืองไหลผ่าน สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าและทะเลทรายที่หนาวเย็น หนิงเซี่ยมีเขตติดต่อกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลส่านซี และมณฑลกานซู จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ** รับประทาน KFC หรือ MC DONALD บนรถบัส **
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไป๋หยิน (ระยะทาง 357 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง) เมืองไป่หยินเป็นพื้นที่หลักของเขตเศรษฐกิจ Greater Lanzhou และศูนย์กลางย่อยของ Lanzhou-Baizhou Economic Circle มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์และการคมนาคมสะดวกที่สุดแห่งหนึ่งของจีนตะวันตก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
ที่พัก BAIYIN HILTON HAMPTON หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 2

ซีหนิง – วัดถ่าเอ่อ - ซีหนิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซีหนิง (ระยะทาง 271 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทางตะวันออกของมณฑลชิงไห่ และต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำหวงสุ่ย เป็นประตูทางตะวันออกของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจีนทางตะวันออกและทางตะวันตกเฉียงเหนือสู่เอเชียกลาง และทางใต้สู่ทิเบตมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่รู้จักในนาม "กุญแจสู่ตะวันตก" และยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคม และการสื่อสารของมณฑลชิงไห่อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
บ่าย นำท่านเดินทางชม วัดถาเอ๋อ ตั้งอยู่ในมณฑลชิงไห่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1379 เพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์ลามะจงกาปา ผู้ก่อตั้งศาสนานิกายเหลืองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งชาติ 5A วัดถาเอ่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นหนึ่งใน 6 วัดใหญ่ของศาสนา นิกายเกลุกปะ (หมวกเหลือง) เคยเป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะและองค์ปันเจนลามะหลายท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
ที่พัก XINING LANHAI YUHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 3

ซีหนิง - ทะเลสาบชิงไห่ - ทะเลสาบเกลือฉาช่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิงไห่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น "แซฟไฟร์แห่งดินแดนที่ราบสูง" มีพื้นที่มากกว่า 4,500 ตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับพื้นที่รวมของ 4 เกาะฮ่องกง) นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบชิงไห่ ชมท้องฟ้าสีครามสดใส เมฆสีขาวเหมือนมาร์ชเมลโล่ และทะเลสาบอันกว้างใหญ่ปรากฏต่อหน้าเรา ใกล้กับทะเลสาบสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ และยังสามารถถ่ายรูปกับจามรีและม้าพันธุ์ดีในที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
บ่าย หลังอาหารนามท่านเดินทางสู่ เมืองฉาข่า (ระยะทาง 161 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เขตทิเบตชิงไห่ประเทศจีน มีพื้นที่ 142.43 ตารางกิโลเมตร ประชากรประกอบไปด้วย ชาวฮั่น หุย มองโกเลียและทิเบตอาศัยอยู่ที่นี่ นำท่านชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า (รวมรถราง + ผ้าหุ้มรองเท้า) ทะเลสาบเกลือ ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ พื้นผิวทะเลสาบอันเงียบสงบเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนทิวทัศน์ท้องฟ้าที่สวยงามและน่าหลงใหล การเดินบนทะเลสาบก็เหมือนกับการเดินบนเมฆ ข้างบนน้ำสะท้อนท้องฟ้า และท้องฟ้าแตะพื้นโลก ทะเลสาบเกลือมีทิวทัศน์ที่สวยงามแตกต่างกันตลอดทั้งปี ในฤดูใบไม้ผลิ เมฆสีขาวที่ห้อยลงมาต่ำบนท้องฟ้าจะตกลงสู่ผืนน้ำในทะเลสาบ ในฤดูร้อน น้ำเป็นสีเขียวราวกับมรกตและขาวขึ้นและใสแจ๋ว สดชื่นในฤดูใบไม้ร่วง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7 )
ที่พัก CHAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 4

ฉาข่า - อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ - ซีหนิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยเต๋อ (ระยะทาง 280 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ในเขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน มณฑลกานซู ประเทศจีน มีพรมแดนติดกับมณฑลชิงไห่ทางทิศตะวันตก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
บ่าย นำท่านชม อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่ในเขต ปกครองตนเองทิเบต มณฑลชิงไห่ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 กระทรวงที่ดินและทรัพยากรได้อนุมัติให้ เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติ มีลักษณะทางธรณีสันทานสลับสับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาหินภูมิทัศน์และสีสันแปลกตา ที่ถูกสรรสร้างโดยธรรมชาติ เกิดจากกัดเซาะโดยลมและน้ำมาเป็นเวลาหลายหมื่นปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซีหนิง (ระยะทาง 77 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก XINING LANHAI YUHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 5

ซีหนิง – จงเว่ย - ทุ่งหญ้าทงหู – กิจกรรมประเพณีมองโกล

เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเว่ย (ระยะทาง 420 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หรือที่เรียกกันว่า "เว่ย" เป็นเมืองระดับจังหวัดภายใต้เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย บริเวณโค้งแม่น้ำเหลือง เขตเปลี่ยนผ่านจากที่ราบหนิงเซี่ยไปยังที่ราบสูงหวงเหอ เป้นเมืองสำบนเส้นทางทางตอนเหนือของเส้นทางสายไหมโบราณ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญทางตะวันตกของจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าทงหู พื้นที่ท่องเที่ยวทุ่งหญ้าตงหูตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณทะเลทรายทากลิมากัน บริเวณทางแยกระหว่างหนิงเซี่ยและมองโกเลียใน ล้อมรอบด้วยทรายเป็นลูกคลื่นไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาทุกทิศทุกทาง ทว่ายังล้อมด้วยหญ้าสีเขียวขจีและทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ก่อตัวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในทะเลทรายที่มีรัศมีเกือบร้อยไมล์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
ที่พัก ZHONGWEI BOAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 6

จงเว่ย - เจดีย์ 108 องค์ – หยินชวน (ท่าอากาศยานนานาชาติหยินชวน) – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (SL959 : 16.00-19.40)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)
จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์ 108 องค์ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยเป็นกลุ่มเจดีย์แข็งแบบลามะที่สร้างขึ้นในสมัยซีเซี่ย เป็นหนึ่งในกลุ่มเจดีย์ทิเบตที่ใหญ่ที่สุดและจัดเรียงอย่างเรียบร้อยที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่รวม 6,980 ตร.ม.ประกอบด้วยเจดีย์ 108 องค์ กลุ่มหอถูกสร้างขึ้นตามขั้นตอนด้วยหินสิ่วภูเขา, รวมสิบสองชั้น เรียงลำดับจากบนลงล่างตามเลขคี่จนครบทั้ง 108 องค์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินหยินชวน เหอตง
16.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL959 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **
19.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

 1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 2. เที่ยวบินที่ระบุในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านที่ต้องการออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง เพื่อยืนยันเที่ยวบินของโปรแกรมที่ถูกต้อง กรณีออกบัตรโดยสารภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และไม่สอดคล้องกับเที่ยวบินของโปรแกรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นได้  

 3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 4.การชำระค่าบริการ

 3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับยื่นเอกสารเข้าเมือง 

 3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 

 3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

 3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น  

 5. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

 6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ

6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

8.  ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว

2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ (ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศจีนในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 90 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลจีนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

7. ภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1INC5NINCSL240906 เดินทางวันที่ 06 ก.ย. 2567 - 11 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-06 ถึง 2024-09-06 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-09-11 ถึง 2024-09-11 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
GO1INC5NINCSL240913 เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-13 ถึง 2024-09-13 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-09-18 ถึง 2024-09-19 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
GO1INC5NINCSL240920 เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-20 ถึง 2024-09-20 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-09-25 ถึง 2024-09-25 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
GO1INC5NINCSL240927 เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 02 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-27 ถึง 2024-09-27 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-02 ถึง 2024-10-02 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
GO1INC5NINCSL241004 เดินทางวันที่ 04 ต.ค. 2567 - 09 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-04 ถึง 2024-10-04 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-09 ถึง 2024-10-09 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
GO1INC5NINCSL241011 เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-11 ถึง 2024-10-11 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-16 ถึง 2024-10-16 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
GO1INC5NINCSL241018 เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-18 ถึง 2024-10-18 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-23 ถึง 2024-10-23 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
GO1INC5NINCSL241025 เดินทางวันที่ 25 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-25 ถึง 2024-10-25 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-30 ถึง 2024-10-30 16:00 - 19:40 avatar-img SL959