ซีอาน ลั่วหยาง ไคฟง ว่านซุ่ยซาน 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)

 • ทัวร์ : China [ จีน ]
 • เที่ยวเมือง : Luoyang (ลั่วหยาง) Xian (ซีอาน)
 • สายการบิน : Thai Lion Air
 • รหัสโปรแกรม : T10113
 • Code : QQGO1XIY-SL002
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เยือนซีอาน ลั่วหยาง ไคฟง 3 เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน| ตะลุยยุทธจักร ณ เขาว่านซุ่ยซานและเมืองแห่งจอมยุทธ|แม่ใหญ่หวัง แม่สื่อสุดไวรัล ที่กำลังเป็นกระแส | ชมความน่าทึ่งของสุดยอดผลงานจากมือมนุษย์ กองทัพทหารดินเผาของจี๋นซีฮ่องเต้ | ผาแกะสลักหลงเหมิน ผลงานแกะสลักอันลือลั่นที่อุทิศแด่พระศาสนา| วัดเส้าหลิน ต้นกำเนิดวิชากังฟู ที่อายุมากกว่าพันปี| หมู่บ้านใต้ดินส่านโจว สุดยอดนวัตกรรมดับร้อนในที่อยู่อาศัยของจีน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
31,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - XIY2024-08-23 2024-08-2320:40 - 01:20SL950
XIY - DMK2024-08-29 2024-08-2902:20 - 05:10SL951
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

13 ก.ย. 2567 - 19 ก.ย. 2567
29,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - XIY2024-09-13 2024-09-1320:40 - 01:20SL950
XIY - DMK2024-09-19 2024-09-1902:20 - 05:10SL951
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

18 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
33,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - XIY2024-10-18 2024-10-1820:40 - 01:20SL950
XIY - DMK2024-10-24 2024-10-2402:20 - 05:10SL951
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซีอาน (ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง)

17.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ ไลออนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
20.40 น. ออกเดินทางสู่ นครซีอาน มณฑลส่านซี โดย สายการบิน ไลออนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL950
รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
**ไม่มีอาหารบนเครื่อง** สายการบินมีขายอาหารบนเครื่อง (มีเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมทานเล่น) โดยท่านสามารถสั่งซื้อได้ ณ เจ้าหน้าที่แอร์ บนเครื่องบิน (ไม่เปิดให้จองล่วงหน้า) ทั้งนี้เมนูอาหารอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละไฟลท์ โดยมีสายการบินเป็นผู้กำหนด
01.20 น. +1 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองหลวงและเมืองเอกของอารยธรรมจีน ในยุคราชวงศ์ถัง เป็นที่รู้จักกันในนาม “ฉางอัน” อันหมายถึงความสงบอันเป็นนิรันดร์ ตั้งอยู่ในแอ่งแผ่นดินกวานจง ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันโด่งดังที่ส่งต่ออารยธรรมมากว่าสองพันปี

หลังจากนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก JIANGUO AIRPORT XI’AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 2

เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์ทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - ลั่วหยาง - เมืองโบราณลั่วอี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (ระยะทาง 44 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง) สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้าภายในอุทยาน) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ระยะทาง 340 ก.ม. ใช้เวลาเดินประมาณ 4.5 ชั่วโมง) เมืองรองแห่งที่สองของมณฑลเหอหนาน ระหว่างแม่น้ำลั่วและแม่น้ำอี้อันเป็นที่มาของชื่อเมือง ลั่วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง ถือเป็น 1 ใน 7 เมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณลั่วอี้ ลั่วอี้เป็นชื่อเก่าของเมืองลั่วหยางในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ 13 ราชวงศ์ได้รับการยกย่องว่า เป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมจีนอันยิ่งใหญ่ รอบๆเมืองโบราณลั่วอี้เป็นเมืองโบราณที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมจีนอย่างชัดเจน ทั้งสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนโบราณ สวนจีนโบราณ สะพานโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ ร่วมกับความทันสมัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ นอกจากนั้นยังมีมุมชิคๆ ให้ถ่ายรูปและแต่งชุดฮั่นฝูเที่ยวชมเมืองอีกด้วย (ราคาชุดฮั่นฝูเริ่มต้นที่ 199 หยวน ขึ้นไป ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดและค่าถ่ายรูป **)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก LUOYANG RUNHUA JUNYUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 3

เมืองลั่วหยาง - ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) - ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู - เมืองไคฟง - ไคฟงไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านชม ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถไฟฟ้าภายในอุทยาน) ภูผาศิลาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธศาสนสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนัง ถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากอินเดีย และชาวกรีกในเอเชียกลาง ลูกหลานของอเล็กซานเดอร์มหาราช ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บุฟเฟต์ซีฟู้ด
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) นำท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” หรือที่รู้จักกันในนามปรมารย์ตั๊กม้อ ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลินนับแต่อดีต จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง (ระยะทาง 156 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) นามเดิมเปี้ยนจิง เป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ เป็นเมืองหนึ่งในฉากสำคัญของมหากาพย์นิยายจอมยุทธขึ้นชื่อ ของสุดยอดกวีนาม กิมย้ง ทั้งยังเป็น 1 ใน 7 เมืองโบราณที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

นำท่านสู่ ไคฟงไนท์มาร์เก็ต อิสระช็อปปิ้ง ณ ย่านที่คึกคักที่สุดของเมือง ตลอดทั้งสองข้างทางจะรายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านขนม สินค้าพื้นเมือง และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช็อปปิ้งและเดินเล่นตามอัธยาศัย
ที่พัก KAIFENG LAVENDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 4

เมืองไคฟง – ศาลไคฟง (ศาลเปาบุนจิ้น) – เขาว่านซุ่ยซาน - เมืองจอมยุทธ - แม่ใหญ่หวัง ตำนานแม่สื่อ - เมืองลั่วหยาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำท่านสู่ ศาลไคเฟิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1984 เป็นสถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่กล่าวขานในสมัยราชวงศ์ซ่ง ภายในยังได้มีการจำลองศาลที่ว่าความสมัยนั้น รวมถึงเครื่องประหารหัวมังกร หัวพยัคฆ์ หัวสุนัข ซึ่งท่านเปาได้ใช้ลงโทษบรรดาเหล่าราชวงศ์ ขุนนาง และราษฎรที่ได้กระทำผิดโดยความยุติธรรม
นำท่านเดินทางสู่ เขาว่านซุ่ยซานและเมืองจอมยุทธ เมืองแห่งการต่อสู้ที่อิงมาจากยุคราชวงศ์ซ่ง ที่มีศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ตามแบบฉบับนิยายกำลังภายใน ของกิมย้งและโกวเล้งเป็นธีมหลัก ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ และตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีทัศนียภาพอันหลากหลาย มีทัศนียภาพหลักเป็นวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง ศิลปะป้อมปราการ และวัฒนธรรมของจีนจากทั้ง 7 ราชวงศ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
บ่าย นำท่านชม แม่สื่อหวัง ที่คอยจับคู่ให้หนุ่มสาวชาวจีน และกำลังเป็นกระแสสุดๆในโลกโซเซียล ผู้ที่อยู่บริเวณนั้น คนไหนโสดสามารถยกมือเพื่อขึ้นไปบนเวทีให้แม่สื่อหวังหาคู่ได้เลย **บริษัทมีเจ้าหน้าที่พูดจีนคอยประสานงานได้**

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลั่วหยาง (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
ที่พัก LUOYANG RUNHUA JUNYUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 5

เมืองลั่วหยาง - เมืองซานเหมินเสีย - หมู่บ้านใต้ดินส่านโจว – ถนนคนเดินต้าถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานเหมินเสีย (ระยะทาง 147 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เมืองขนาดกลางริมแม่น้ำฮวงโห ตั้งอยู่บนอาณาเขตที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำแห่งแม่น้ำเหลืองอันเป็นจุดตัดของสามมณฑล ส่านซี ซานซีและเหอหนาน
นำท่านชม หมู่บ้านใต้ดินส่านโจว ชมบ้านโบราณที่สร้างขึ้นใต้ดินเจาะทะลุเป็นห้องแต่ละห้อง ทั้ง 4 ทิศ โดยมีทางเข้าเป็นชานบ้านรูปทรงสี่เหลียมจัตุรัส ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนในบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลือง ด้วยสภาพอากาศของดินแดนแห่งนี้ ที่ยามร้อนก็ร้อน ยามหนาวก็หนาว การขุดบ้านใต้ดินแบบนี้ ทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิได้ถึง 20 องศา นอกจากนั้นแล้วยังป้องกันแผ่นดินไหว เสียงรบกวน และยังใช้เป้นที่หลบภัยในยามสงครามได้ด้วย ถือเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ระยะทาง 234 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน
นำท่านเข้าชม ถนนคนเดินต้าถัง แหล่งท่องเที่ยวสายใหม่ เเสมือนถนนสายวัฒนธรรม ที่จะประดับสีเหลืองทองยามค่ำคืน ที่ซึ่งเหล่าวัยรุ่นจะมาสวมชุดฮั่นฝู่กันเต็มทั้งพื้นที่ตลอดทั้งคืน นอกจากนั้นยังมีร้านค้า เครื่องประดับ ของกินของใช้ และกิจกรรมอีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสกันอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) เป็ดย่างซีอาน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS XI’AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 6

ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง - ถนนมุสลิม - สนามบินซีอานเสียนหยาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)

นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) แห่งวัดฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮ่องเต้องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถัง และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจั้ง หรือรู้จักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นำพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี้ พระถังซัมจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ท่านได้นำมาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจำนวนกว่าพันเล่ม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนมุสลิม แวะชิมอาหารนานาชนิดที่มาไกลถึงอาณาจักรเปอร์เซียจากเส้นทางสายไหมอันลือลั่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเสียนหยาง
วันที่ 7

ซีอาน (ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง) - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

02.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบิน ไลออนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL951
**ไม่มีอาหารบนเครื่อง** รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
05.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ **เดินทางถึงในวันถัดไป **
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสาร
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
GO1XIY5NXIYSL240823B เดินทางวันที่ 23 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-08-23 ถึง 2024-08-23 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-08-29 ถึง 2024-08-29 02:20 - 05:10 avatar-img SL951
GO1XIY5NXIYSL240913B เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 19 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-09-13 ถึง 2024-09-13 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-09-19 ถึง 2024-09-19 02:20 - 05:10 avatar-img SL951
GO1XIY5NXIYSL241018B เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-10-18 ถึง 2024-10-18 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-10-24 ถึง 2024-10-24 02:20 - 05:10 avatar-img SL951