คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (บินภายใน) 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)

 • ทัวร์ : China [ จีน ]
 • เที่ยวเมือง : Kunming (คุนหมิง) Lijiang (ลี่เจียง) Shangri-La (แชงกรี-ลา)
 • สายการบิน : China Eastern Airlines
 • รหัสโปรแกรม : T8760
 • Code : QQSBTKMG-MU008
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
คุนหมิง - ฉู่สง - เมืองหยีเหลียง – ชมดอกซากุระ - เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ - แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง-ทุ่งหญ้าน่าผ่าไห่ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน (ไม่รวมรถอุทยาน)
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
10 มี.ค. 2567 - 14 มี.ค. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KMG2024-03-10 2024-03-1015:55 - 19:35MU742
LJG - KMG2024-03-14 2024-03-1417:55 - 18:45MU5922
KMG - BKK2024-03-14 2024-03-1523:00 - 00:45MU9621
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
16 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KMG2024-03-16 2024-03-1615:55 - 19:35MU742
LJG - KMG2024-03-20 2024-03-2017:55 - 18:45MU5922
KMG - BKK2024-03-20 2024-03-2123:00 - 00:45MU9621
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
22 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KMG2024-03-22 2024-03-2215:55 - 19:30MU742
LJG - KMG2024-03-26 2024-03-2617:55 - 18:45MU5922
KMG - BKK2024-03-26 2024-03-2723:00 - 00:45MU9621
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย) (MU742 : 15:55 - 19:35) - ฉู่สง

12.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ China Eastern (MU) รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
15.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย โดยเที่ยวบินที่ MU742 **เสิร์ฟอาหารหรือ Snack Box บนเครื่อง**
19.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองคุณหมิง
ค่ำ เพื่อกระชับเวลาในการเดินทางสู่ที่พัก อาหารค่ำบริการท่านด้วย Set Box KFC และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1)
ที่พัก LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2

เมืองฉู่สง – เมืองหยีเหลียง-หุบเขาซากุระ-เมืองต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยีเหลียง อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิงราว 70 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) นำท่านชื่นชมความงามของ ดอกซากุระบานสะพรั่งทั่วหุบเขาซากุระ โดยท่านจะได้พบกับซากุระกว่า 370,000 ต้น, 61 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสึบากิฮันซากุระ, ซากุระโซเมอิโยชิโนะ, ซากุระภูเขาฝูเจี้ยน เบ่งบานสะพรั่งไปทั่วหุบเขาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,800 ไร่ เป็นจุด ชมซากุระที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ซากุระที่นี่มีหลากหลายทั้งสีขาว,สีแดง,สีชมพูงดงามยิ่งนัก ซากุระที่นี่จะบานเต็มที่เดือนมีนาคม อิสระในการชมสวนพร้อมเก้บภาพแห่งความประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
ที่พัก REGENT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้นลง)-เมืองโบราณแชงกรีล่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ แชงกรีล่า ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่ฟาน)เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี”

จากนั้นชมวิว ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองแชงกรีล่า แชงกรีล่า หรือ เดิมมีชื่อว่า เมืองจงเตี้ยน เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต ชาวบ้านเรียกเกลทัง แต่การท่องเที่ยวของจีนอุปโลกให้แชงกรีล่าเป็น “สวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพ” ตามนวนิยายขายดีในปี 1933 “The Lost Horizon” นำท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
ที่พัก SHUJING MUYUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4

วัดลามะซงจ้านหลิน-ทุ่งหญ้าน่าผ่าไห่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

นำท่านชม ทุ่งหญ้าน่าผ่าไห่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2547 เป็นทะเลสาบตามฤดูกาลที่ราบสูง บางครั้งก็เป็นทะเลสาบพื้นที่ชุ่มน้ําที่ราบสูง บางครั้งก็เป็นทุ่งหญ้าสูง ทุ่งหญ้าเขียว สถานที่ลึกลับนี่คือความมหัศจรรย์ของย่านแชงกรีล่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก้นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือที่รู้จักกันว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมนั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (ไม่รวมรถราง)-สนามบินลี่เจียง-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

นำคณะ โดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว เขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา หมายเหตุ : หากกระเช้าปิดทำการเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉิน ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นการโดยสารโดยกระเช้าเล็กแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการท่องเที่ยวโดยกระเช้าเล็กแทน โดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ **

จากนั้นชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551 หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นการชมโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ *
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
บ่าย เดินทางสู่ หุบเขาสีน้ำเงิน หรือ ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถราง) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ้าคราม น้ำตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตกและแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียง บินภายในประเทศ
17.55 น. เดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบิน MU5922 รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ
18.45 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
23.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MU9621 รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ **เสิร์ฟอาหารหรือ Snack Box บนเครื่อง**
00.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ และบินภายใน ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าเอกสารเข้าเมืองแบบหมู่คณะ สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น
 5. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

            ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%