ไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า สวรรค์แดนใต้ ฮาวายแดนมังกร 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Lion Air และ Vietjet Air (SL/VZ)

 • ทัวร์ : China [ จีน ]
 • เที่ยวเมือง : Haikou (ไหโข่ว) Sanya (ซานย่า) Hainan (ไห่หนาน)
 • สายการบิน : Thai Lion Air
 • รหัสโปรแกรม : T8816
 • Code : QQSBTHAK-SL001
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
สวนพุทธรรมหนานซาน / อุทยานวัฒนธรรมเผ่าแม้-หลี่ / หุบเขากุหลาบ ณ อ่าวยาหลงวาง / เยือนถิ่นไก่ขึ้นชื่อ ลิ้มรสไก่ไหหลำ ชมวิว ณ เรื่องเล่าแห่งท้องทะเล / พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน / ซานย่า / อุทยานกวางเหลียวหลัง / ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา / เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร * วนอุทยาน สุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) / ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา / ถนนคนเดินอี้เหิง / ** OPTIONAL SHOW : ตำนานรักพันปี (เชียนกู่ฉิง) / ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ / หุบเขากุหลาบ ย่าหลงวาน / หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวแม้ว ชาวหลี / ผลิตภัณฑ์ชาร์โคลเพื่อสุขภาพ / ไห่โข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง) / ถนนโบราณฉีโหลว / ลิ้มรสอาหารจักรพรรดิหลี่หวัง / อาหารเจ ณ สวนพุทธรรมหนานซาน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
11 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
13,888
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - HAK2024-03-11 2024-03-1118:30 - 21:50SL8810
HAK - BKK2024-03-15 2024-03-1502:35 - 03:55VZ3705
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ทารก
0
25 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567
13,888
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - HAK2024-03-25 2024-03-2518:30 - 21:50SL8810
HAK - BKK2024-03-29 2024-03-2902:35 - 03:55VZ3705
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ทารก
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ไห่โข่ว (ท่านอากาศยานไห่โข่ว เหม่ยหลาน) (SL8810: 18.30 – 21.50)

15.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน ไลออน แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)
18.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบินที่ SL8810 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **
21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนรองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
ที่พัก AILI HOTEL MEIYUAN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 2

ชมวิว ณ เรื่องเล่าแห่งท้องทะเล - พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน - ซานย่า - อุทยานกวางเหลียวหลัง - ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

จากนั้นนำท่านสู่ SEA STORY ณ แดนสวรรค์ป๋ออ๋าว ที่นี่ทำให้คนเราสามารถลืมเรื่องวุ่นวายในชีวิต ปลุกจิตใจให้เคลื่อนไหวดังเกลียวคลื่น ณ อ่าวอี้ว์ไต้ (อ่าวเข็มขัดหยก) ที่สวยงาม มีสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณฝันหา ด้านหน้าหันสู่ท้องทะเล ฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นและดอกไม้ผลิบานทิวทัศน์งามน่าชม “Sea Story หรือ เรื่องราวของทะเล” ประกอบไปด้วยแหล่งเช็คอินและถ่ายรูปมากมาย ทั้งบ้านปะการัง ม้านั่งจากซากเรือเก่า นอกจากนั้นยังมีทั้งกาแฟ สุราเลิศรส อาหารท้องถิ่นแบบฉบับชาวประมง

นำท่านออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน ชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาจากทั่วจีน จากประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า

จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์เครื่องนอนยางพารา เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีและสรีระศาสตร์ อีกที่งยังราคาย่อมเยาอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) อาหารสไตล์ซานย่า

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก WENHAO SEAVIEW HOTEL SANYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 3

สวนพุทธรรมหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร – วนอุทยาน สุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) - ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา - ถนนคนเดินอี้เหิง ** OPTIONAL SHOW : ตำนานรักพันปี (เชียนกู่ฉิง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเที่ยว อุทยานพุทธธรรมหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) อาหารเจ ณ สวนพุทธรรม
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ วนอุทยานสุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า "เทียนหยา" และ "ไห่เจียว" ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน จุดชมวิวแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "เทียนหยา ไห่เจียว" แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ

นำท่านแวะชมสินค้าเพื่อคุณภาพจากทะเล ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงหัวใจและสมอง ป้องกันภาวะหัวใจอุดตัน และป้องกันการอุดตันของสมอง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง หรือผู้ที่ต้องการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากสภาวะต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาการซึมเศร้า และโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินอี้เหิง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารและความบันเทิง ตลาดที่ชาวซานย่านิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่มีทั้งขายอาหาร ขนม และผลไม้ที่มีชื่อเสียง แล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกด้วย
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ อี้เหิงไนท์มาร์เก็ต

OPTIONAL SHOW : โชว์รักพันปี เชียนกู่ฉิง ท่านละ 320 หยวน การแสดงนาฎกรรมผสมผสานระหว่างแสงสีเสียงและการเต้นรำผสมผสานกับกายกรรม ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวและตำนานเรื่องเล่าของไห่หนาน
ที่พัก WENHAO SEAVIEW HOTEL SANYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 4

ซานย่า – ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ – หุบเขากุหลาบ ย่าหลงวาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวแม้ว - ผลิตภัณฑ์ชาร์โคลเพื่อสุขภาพ – ไห่โข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ถนนโบราณฉีโหลว - สนามบินไหโข่วเหมยหลาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านแวะชมสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน จากภูมิปัญญาของจีนกว่า 4 พันปี ที่สืบทอดและมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าใช้ได้จริง

นำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนู อาหารจักพรรดิชาวแม้ว

นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง

นำท่านแวะชม สินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตมาจากถ่านชาร์โคลที่มีสรรพคุณในการดูดซับสารพิษออกจากร่างกาย ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพผสานเข้ากับศาสตร์การแพทย์แผนจีน อีกทั้งราคายังย่อมเยาอีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง)
หมายเหตุ
- รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม
- การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2กม. สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่นคือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินฉีโหลว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันที่ 5

ไหโข่ว – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) (VZ3705: 02.35 – 03.55)

02.35 น. อำลา เมืองไหโข่ว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดย สายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต เที่ยวบินที่ VZ3705 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **
03.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

โปรดทราบ เนื่องจากโปรแกรมนี้ เดินทาง โดย 2 สายการบิน ดังนั้นสนามบินที่ใช้ในการเดินทางจะมีดังนี้

 ไฟลท์เดินทางขาไป โดย สายการบิน ไทย ไลออนแอร์ เช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง
ไฟลท์ขากลับ โดย สายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต จะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
  - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

      ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเข้าเมืองประเทศจีน ** กรณีที่ประเทศจีนเปลี่ยนนโยบายการเข้าประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 9. *** ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน ***