บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ หลูกูหู (ไม่เข้าร้าน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)

  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Lijiang (ลี่เจียง)
  • สายการบิน : Ruili Airlines
  • รหัสโปรแกรม : T8946
  • Code : QQSBTLJG-DR002
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เยือนลี่เจียง ต้าหลี่ ทะเลสาบหลูกูหู ดินแดนลับแลที่คุณไม่ควรพลาด สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเผ่าโม๋ซัว พร้อมชมโชว์รอบกองไฟโม๋ซัว ลิ้มรสชิมชาไตรวิถี ตื่นตาตื่นใจกับโชว์จากผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอี้โหมว ขึ้นกระเช้าใหญ่สู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก นอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอนและเพลิดเพลินกับการแต่งชุดชนเผ่าทานฉางโจวเยี่ยนสุกี้เห็ด
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
14 มี.ค. 2567 - 19 มี.ค. 2567
23,881
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-03-14 2024-03-1414:40 - 18:10DR5042
LJG - BKK2024-03-19 2024-03-1910:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
23 มี.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567
23,881
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-03-23 2024-03-2314:40 - 18:10DR5042
LJG - BKK2024-03-28 2024-03-2810:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
28 มี.ค. 2567 - 02 เม.ย. 2567
23,881
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-03-28 2024-03-2814:40 - 18:10DR5042
LJG - BKK2024-04-02 2024-04-0210:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
30 มี.ค. 2567 - 04 เม.ย. 2567
23,881
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-03-30 2024-03-3014:40 - 18:10DR5042
LJG - BKK2024-04-04 2024-04-0410:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง (DR5042:14.40-18.10)

11:30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Ruili Airlines (DR) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
14:40 ออกเดินทางสู่ สนามบินซันยี่ เมืองลี่เจียง โดยเที่ยวบินที่ DR5042 **มีอาหารบนเครื่อง**
18:10 เดินทางถึง สนามบินซันยี่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
พักที่ LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2

ทะเลสาบหลูกูหู – ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู – จุดชมวิวหลี่เกอ - โชว์กองไฟชนเผ่าโม๋ซัว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านชมวิว ทะเลสาบหลูกูหู (ระยะทาง 221 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) ดินแดนลับแลที่ตั้งอยู่บนปล่องภูเขาไฟในอดีต มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่าสองพันเมตร ตัวทะเลสาบมีความลึก 45 เมตรโดยประมาณ ตัวทะเลสาบโอบล้อมด้วยภูเขา และยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยนับสิบแห่ง และเป็นจุดไฮไลท์ที่สวยที่สุดของเขตปกครองตนเองเผ่าอี๋แห่งนี้ ได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกประกายแสงแห่งที่ราบสูงยูนนาน”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
บ่าย นำท่านล่องเรือ ณ ทะเลสาบหลูกูหู ชมความงามของน้ำทะเลสาบใส ไหลเย็น ทั้งยังเห็นพืชน้ำนานาพันธ์มากมาย ที่ไหลเป็นเกลียวคลื่นดังต้นไม้เต้นรำ นำชม จุดชมวิวหลี่เกอ 1 ใน 7 เม็ดหยดน้ำตาของเทพธิดาเก๋อมู่ ผู้มีร่างกายเป็นสันเขารายล้อมอยู่รอบทะเลสาบหลูกูหู ตามความเชื่อของชาวเผ่าโมซัว ตัวเกาะล้อมรอบด้วยน้ำทั้งสามด้านและมีติ่งติดกับแผ่นดินใหญ่ ถือว่าเป็นไอคอนของทะเลสาบหลูกูหูแห่งนี้เลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

นำท่าน ชมการแสดงรอบกองไฟของชาวเผ่าโมซัว ชมการแสดงต้อนรับแขกที่มาเยือนของหนึ่งในชนกลุ่มน้อยนับ 41 เผ่าของยูนาน ชนเผ่าแห่งนี้จะมีผู้หญิงเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะมีสิทธิ์ขาดในการเลือกคู่ ทั้งยังเป็นที่สักการะของผู้ชายในเผ่าอีกด้วย
พักที่ MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

สะพานแต่งงาน - ทะเลต้นหญ้า - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สะพานแต่งงาน สะพานแห่งความรักที่เมื่อชาวโมซัว ทำพิธีแต่งงาน หรืออาซี โดยการทำพิธีเลือกคู่ในตอนเช้า จากนั้นฝ่ายหญิงจะเชื้อเชิญให้ฝ่ายชายมายัง ฯ “ตึกดอกไม้” หรือห้องนอนฝ่ายหญิง จากนั้นฝ่ายหญิงจะเรียกเจ้าบ่าวว่า อาจู๋ และฝ่ายชายเรียกฝ่ายหญิงว่า อาเซี่ย หลังจากนั้นทั้งสองจะพากันเดินจูงมือเพื่อข้ามสะพานแห่งนี้ เพื่อเป็นสักขีพยานของงานแต่งงาน บริเวณสะพานที่ยาว 300 เมตรแห่งนี้ เป็นจุดที่ตะกอนจากทะเลสาบจะมารวมกันเกิดเป็น พื้นที่ชายเลนที่เต็มไปด้วยต้นหญ้าหรือ ทะเลหญ้า เป็นสีเขียวอ่อนไปทั่วบริเวณและมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ระยะทางประมาณ 386 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนูพิเศษฉางโจวเยี่ยนสุกี้เห็ด พร้อมแต่งชุดชนเผ่าสวยงาม
พักที่ GUAN JIN TIAN TANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4

วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณซีโจว - ชิมชาสามรส - ลี่เจียง – สระมังกรดำ- เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

นำท่าน ผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์

นำท่านชม เมืองโบราณซีโจว หนึ่งในเมืองโบราณที่สำคัญของต้าหลี่ ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเผ่าไป๋ ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาณาจักรน่านเจ้าในช่วงปลายราชวงศ์ซ่ง ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นสุดยอด ด้วยด้านหน้าเป็นทะเลสาบเอ๋อไห่และโอบหลังด้วยเขาชางซาน ทันทีที่เดินทางถึงท่านจะถูกต้อนรับด้วยต้นไทรใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ ณ ใจกลางของเมือง นำท่าน ชิมชาไตรวิถี หรือ 三道茶 หรือชาที่ประกอบด้วยรสชาติทั้งสามอันเป็นตัวแทนของชีวิตอันได้แก่ รสขม รสหวาน และรสเปรี้ยวอันเป็นตัวแทนของชีวิตที่สลับหมุนเวียนทั้งรสหวานและชม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ระยะทาง 172 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ (เฮยหลงถัน) เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน สระน้ำแห่งนี้มีความยาวประมาณ 750 เมตร กว้าง 210 เมตร และลึก 4.6 เมตร น้ำในสระมีสีมรกตใสสะอาด สามารถมองเห็นพืชใต้น้ำได้อย่างชัดเจน สระน้ำมังกรดำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2538

นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก้นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอน
พักที่ LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5

ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - สะพานแก้วลี่เจียง -เมืองโบราณซู่เหอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

นำคณะ โดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว เขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา หมายเหตุ : หากกระเช้าปิดทำการเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉิน ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นการโดยสารโดยกระเช้าเล็กแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการท่องเที่ยวโดยกระเช้าเล็กแทน โดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ **

จากนั้นชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551 หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นการชมโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ *
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
บ่าย เดินทางสู่ หุบเขาสีน้ำเงิน หรือ ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถอุทยาน) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ้าคราม น้ำตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตกและแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักที่มักจะมาถ่ายภาพที่น่าประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วลี่เจียง โดยสะพานนี้อยู่บนหุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงในระหว่างการเคลื่อนย้ายของอาคารโลกในช่วงยุคน้ำแข็งในไตรมาสที่สี่ของล้านปีที่ผ่านมา สะพานยาว 137 เมตร กวาง 4 เมตร จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น สะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ 16 ตัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซู่เหอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซึ่งเป็นอีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง เป็นที่อยู่ของชนเผ่านาซีที่ได้รับการแนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี สมัยก่อนซู่เหอเป็นสถานีสำคัญของเส้นทางสายไหมใต้ เป็นตลาดขายส่งเครื่องหนัง เงิน และใบชา ฯลฯ และได้รับการรักษาเป็นดั้งเดิมไว้อย่างดีมีความเป็นธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ดื่มด่ำชื่นชม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
พักที่ LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6

ลี่เจียง– กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (DR5041 : 10:35 - 12:40)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซันยี่ เมืองลี่เจียง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Ruili Airlines (DR) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ
10:35 อำลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DR5041 **มีอาหารบนเครื่อง** รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ
12:40 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.    การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3.    การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
4.    กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5.    กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
6. ค่าเอกสารเข้าเมืองแบบหมู่คณะ สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น  
7. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

1.    ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2.    ค่าเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
3.    ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.    ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.    ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
7.     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%