ITALY Come on เบบี้ อิตาลี..ที่รัก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กับสองไอเทมเข้าชมวาติกันและโคลอสเซียม

  • ทัวร์ : Europe [ ยุโรป ]
  • เที่ยวเมือง : Milan (มิลาน) Pisa (ปิซา) Siena (ซีนา) Verona (เวโรนา) Rome (โรม) Como (โคโม)
  • สายการบิน : Emirates
  • รหัสโปรแกรม : T9842
  • Code : QQGO3FCO-EK008
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
กรุงโรม-เข้าชมโคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน-เซียน่า-ชมเมือง พิเศษ!! เมนูพิซซ่าและพาสต้าสไตล์อิตาเลี่ยน-ปิซ่า หอเอนปิซ่า-ฟลอเรนซ์-พราโต้-เวนิสเมสเทร่-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเทร่ พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ-Noventa Outlet-เวโรนา-โคโม่-มิลาน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
15 พ.ย. 2567 - 22 พ.ย. 2567
73,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-11-16 2024-11-1602:00 - 06:00EK377
DXB - FCO2024-11-16 2024-11-1608.55 - 12.40EK097
MXP - DXB2024-11-21 2024-11-2221.35 - 06.45EK092
DXB - BKK2024-11-22 2024-11-2209.30 - 18:40EK372
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

28 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
75,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-11-29 2024-11-2901:05 - 05:00EK385
DXB - FCO2024-11-29 2024-11-2908.55 - 12.40EK097
MXP - DXB2024-12-04 2024-12-0521.35 - 06.45EK092
DXB - BKK2024-12-05 2024-12-0509:30 - 18:40EK372
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

26 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
85,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-12-27 2024-12-2702:00 - 06:00EK377
DXB - FCO2024-12-27 2024-12-2708.55 - 12.40EK097
MXP - DXB2025-01-01 2025-01-0221.35 - 06.45EK092
DXB - BKK2025-01-02 2025-01-0209.30 - 18.40EK372
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

28 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
85,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-12-29 2024-12-2902.00 - 06.00EK377
DXB - FCO2024-12-29 2024-12-2908.55 - 12.40EK097
MXP - DXB2025-01-03 2025-01-0421.35 - 06.45EK092
DXB - BKK2025-01-04 2025-01-0408:55 - 18:05EK370
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 สายการบิน Emirates เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก **กำหนดการเดินทาง 28 พ.ย.-5 ธ.ค.67 เวลานัดหมายที่สนามบินสุวรรณภูมิปรับเวลาเป็น 22.00 น.**
วันที่ 2

สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)-สนามบินฟูมิชิโน-กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม- น้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน (อิตาลี)

02.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK377 **กำหนดการเดินทาง 28 พ.ย.-5 ธ.ค.67 เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเปลี่ยนเป็น EK385 เวลาออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิปรับเวลาเป็น 01.05 น.**
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง **กำหนดการเดินทาง 28 พ.ย.-5 ธ.ค.67 เที่ยวบินที่ EK385 เดินทางถึงสนามบินดูไบเวลาเป็น 05.00 น.**
08.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK097
12.40 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสร้างความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณพร้อมนำท่านเข้าชม โคลอสเซี่ยม Colosseum 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน นำท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม Roman Forum อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา

จากนั้นนำท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องสามรักในกรุงโรม นำท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน The Spanish Step แหล่งแฟชั่นชั้นนำและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hampton by Rome North หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3

กรุงโรม – เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน - เซียน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน Vatican ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอำนาจปกครองสูงสุด นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งวาติกัน Vatican Museum และโบสถ์น้อยซิสทิน Sistine Chapel ซึ่งเป็นห้องที่ถูกวาดขึ้นโดยไมเคิลแองเจลโล ซึ่งใช้เวลาวาดนานกว่า 4 ปี (ภายในไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ) ชมความล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นมัมมี่จากประเทศอิยิปต์ ศิลปะ รูปปั้น ภาพเขียน รวมถึงภาพวาดที่อยู่บนเพดานและผนังทุกแห่ง โดยภาพที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ The Last Judgment ภาพที่แสดงถึงจุดกำเนิดของชีวิต นรก และสวรรค์ ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค และให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิค พร้อมนำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St. Peter’s Basilica ประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน St. Peter's Baldachin เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ (การเข้าชมด้านในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ท่านต้องต่อคิวที่ค่อนข้างยาวมาก การให้เวลาในแต่ละสถานที่เที่ยว ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์หน้างาน) **เนื่องจากพิพิธภัณฑ์วาติกันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมากกรณีที่ไม่ได้เข้าชม บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์วาติกันท่านละ 45 ยูโร**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูพิซซ่าและพาสต้าอิตาเลียน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า Siena อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1995 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป Piazza del Campo ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค Palazzo Pubblico เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ ตั้งแต่ปีค.ศ.1297 และ หอระฆังมานเจีย Torre del Mangia ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา Siena Cathedral หรือ ดูโอโมดิเซียนา Duomo di Siena ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Siena หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4

เซียน่า - ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ - พราโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า Pisa เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี Compo Dei Miracoli ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ำมนต์ Baptistry of St. John ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี Tuscany โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ Florence ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญและมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร Santa Maria Dell Fiore วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน Fountain of Neptune,วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า Perseus with the Head of Medusa, รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนำท่าน มาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคิโอ Vecchio สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้าง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่เมืองพราโต้ Prato (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่ง ในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Datini Prato หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5

พราโต้ - เวนิสเมสเทร่ – เกาะเวนิส - เวนิสเมสเทร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ Tronchetto นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย Venezia ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ Bridge of Sighs ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ Doge’s Palace อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค St.Mark’s Square ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค St.Mark’s Bacilica ที่มีโดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ

นำท่านเดินทางล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเทร่
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Venice Mestre East หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6

เวนิสเมสเทร่ – Noventa Outlet ช้อปปิ้ง - เวโรนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Noventa Outlet เอ๊าท์เล็ตใหญ่ในเครือ Designer ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากกว่า 160 ร้านค้า อาทิ Gucci, Nike, Polo, Prada, Adidas, Armani, Burberry, Bottega, Coach, Calvin Klein, Diesel, Dolce & Gabbana, Fossil, Furla, Guess, L’Occitane, Levi’s, Moschino, New Balance, Puma, Samsonite, Skechers, Superdry, Swarovski เป็นต้น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า Verona เมืองใหญ่อันดับ 2 ของแคว้นเวเนโต้รองจากเวนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเวโรน่ายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวี และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก เขายังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่าแต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต นำท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงามภายในจัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง Verona Arena ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรมเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจำ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Turismo, Verona หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 7

เวโรนา - โคโม่ - มิลาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ Como ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบโคโม่ที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์สูงตระหง่านอันงดงาม (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านชมทะเลสาบโคโม่ Como Lake ทะเลสาบโคโม่นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีแต่เรื่องความสวยงามนั้นมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยพื้นที่โดยรอบมีความยาวถึง 146 กิโลเมตรเลยทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน Milan เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน Duomo di Milano ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล Galleria Vittorio Emanuele II ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี (Tax Refund)
21.35 น. นำท่านเดินทางออกจากสนามบินมันเพนซ่า โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK092
วันที่ 8

สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - สนามบินสุวรรณภูมิ

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. นำท่านเดินทางออกจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK372 **กำหนดการเดินทาง 28 ธ.ค.67-4 ม.ค.68 เที่ยวบินเปลี่ยนเป็น EK370 เดินทางออกจากสนามบินดูไบเวลา 08.55 น.**
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ. **กำหนดการเดินทาง 28 ธ.ค.67-4 ม.ค.68 เที่ยวบินที่ EK370 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 18.05 น.**
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.    ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

2.    ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3.    เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4.  หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6.   หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)

6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (14 ยูโร/ต่อท่าน)

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน)

GO3FCO5NMXPEK241115 เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 22 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-16 ถึง 2024-11-16 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - FCO 2024-11-16 ถึง 2024-11-16 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2024-11-21 ถึง 2024-11-22 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2024-11-22 ถึง 2024-11-22 09.30 - 18:40 avatar-img EK372
GO3FCO5NMXPEK241128 เดินทางวันที่ 28 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-29 ถึง 2024-11-29 01:05 - 05:00 avatar-img EK385
DXB - FCO 2024-11-29 ถึง 2024-11-29 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2024-12-04 ถึง 2024-12-05 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2024-12-05 ถึง 2024-12-05 09:30 - 18:40 avatar-img EK372
GO3FCO5NMXPEK241226 เดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-27 ถึง 2024-12-27 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - FCO 2024-12-27 ถึง 2024-12-27 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2025-01-01 ถึง 2025-01-02 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2025-01-02 ถึง 2025-01-02 09.30 - 18.40 avatar-img EK372
GO3FCO5NMXPEK241228 เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-29 ถึง 2024-12-29 02.00 - 06.00 avatar-img EK377
DXB - FCO 2024-12-29 ถึง 2024-12-29 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2025-01-03 ถึง 2025-01-04 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2025-01-04 ถึง 2025-01-04 08:55 - 18:05 avatar-img EK370