อิตาลี เวรี่ เวลล์ กับ สวิส พิชิต 3 TOP เฟียต - จุงเฟรา – ฮาร์เดอร์ คุล์ม ITALY - SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

  • ทัวร์ : Europe [ ยุโรป ]
  • เที่ยวเมือง : Bergamo (เบอร์กาโม) Milan (มิลาน) Interlaken (อินเตอร์ลาเคน) Zurich (ซูริค) Lucerne (ลูเซิร์น) Venice (เวนิส) Bern (เบิร์น) Zug (ซูก)
  • สายการบิน : Emirates
  • รหัสโปรแกรม : T9987
  • Code : QQGO3VCE-EK004
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เวนิส - เกาะเวนิส - เวนิส เมสเตร้ พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ – ซีร์มิโอเน่ - แบร์กาโม่ – มิลาน - มหาวิหารเมืองมิลาน – ลูเซิร์น - ซูริค - ซุก – ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียต - กระเช้า Eiger Express ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเก้น - ฮาร์เดอร์ คุล์ม – พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส เบิร์น ชมเมือง - ซูริค ชมเมือง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
11 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
82,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-10-12 2024-10-1201:35 - 04:45EK385
DXB - VCE2024-10-12 2024-10-1209:05 - 13:25EK135
ZRH - DXB2024-10-17 2024-10-1822:15 - 06:25EK086
DXB - BKK2024-10-18 2024-10-1809:40 - 19:15EK372
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

18 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
82,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-10-19 2024-10-1901:35 - 04:45EK385
DXB - VCE2024-10-19 2024-10-1909:05 - 13:25EK135
ZRH - DXB2024-10-24 2024-10-2522:15 - 06:25EK086
DXB - BKK2024-10-25 2024-10-2509:40 - 19:15EK372
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates ROW T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ - สนามบินเวนิส - เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้ (อิตาลี)

01.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK385
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง
09.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK135
13.25 น. เดินทางถึงสนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ Tronchetto พาท่านล่องเรือสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย Venezia ดินแดนแสนโรแมนติก ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน และมีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง พาท่านขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค San Marco ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ Bridge of Sighs ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่าง และโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ โดยสะพานแห่งนี้เชื่อมต่อกับวังดอดจ์ Doge’s Palace อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ "คาสโนว่า" นั่นเอง นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค St. Mark’s Square ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค St. Mark’s Basilica ที่มีโดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ด้วยเมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ เวนิสเมสเตร้
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Voco Venice Mestre – the Quid, an IHG หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3

เวนิสเมสเตร้ – ซีร์มิโอเน่ – แบร์กาโม่ (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ Sirmione เมืองแห่งป้อมปราการโบราณเก่าแก่อายุนับ 2,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา Lake Garda นำท่านถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scallger of Sirmione สร้างในปี ค.ศ.1277 ซึ่งเมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger จากนั้นเดินเล่นชมเมืองเก่าชิมไอศรีมเจลาโต้ที่มีชื่อเสียงของอิตาลีหลากหลายร้านและของที่ระลึกอื่นๆ อิสระให้ท่านชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบการ์ด้า ซี่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแบร์กาโม Bergamo เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์เดีย ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมิลาน ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของราวๆ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ย่านจัตุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์ Piazza Vecchia ย่านใจกลางเมืองเก่าที่แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสภาปัตยกรรมของยุคกลางและเรอแนสซองส์ จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารซานต้า มาเรีย มายอเร Santa Maria Maggiore มหาวิหารที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1137 หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมหอระฆังเข้ามาอีกในปี 1436 หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ Cappella Colleoni อีกหนึ่งวิหารที่สร้างสไตล์โราเนสก์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Executive Bergamo หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4

แบร์กาโม – มิลาน – มหาวิหารเมืองมิลาน (อิตาลี) - ลูเซิร์น - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน Duomo di Milano ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคที่ผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล Galleria Vittorio Emanuele II ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหรา และเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน ชมอนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเดินทางเข้าสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านชมสิงโตหินแกะสลัก Dying Lion of Lucerne ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปลChapel Bridge ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ Reuss River อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
ค่ำ เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค Zurich เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองหลวงของรัฐซูริคและยังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศและของทวีปยุโรปและเป็นที่ตั้งของสนามบินและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุด การจราจรหนาแน่นที่สุดในประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที )
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Harry’s Home Zurich-Wallisellen หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

ซูริค - ซุก – กรินเดลวาลด์ เฟียต - เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก Zug เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่นของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง นำท่านชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St Oswald's church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิ้มลองเค้กจากร้านนี้ เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี้มีการทำฟาร์มผลไม้ ทั้งสตอเบอร์รี่, บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทั้ง เชอร์รี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ Grindelwald หมู่บ้านเล็กๆ ใจกลางหุบเขาบนเทือกเขา Burnese Alps ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับมีวิวสวยหลักล้าน รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์สุดอลังการของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ ทิวสน และทุ่งหญ้าใหญ่สุดลูกหูลูกตา นำท่าน ขึ้น Cable car (จากสถานี Grindelwald สู่ สถานี First ใช้เวลาประมาณ 25 นาที)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย ให้ท่านได้ชมวิวจากมุมสูงที่รายล้อมไปดูเทือกเขาที่ถูกหิมะปกคลุม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปบนยอดเขา กรินเดลวาลด์ เฟียส Grindelwald First ยอดเขาสูง 2,168 เมตร ฉายา Top of Adventure จุดมุ่งหมายของนักผจญภัยที่ชอบความท้าทาย เพราะจุดนี้เองที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทางเดินริมผา First Cliff Walk ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ได้แบบ 360 องศา หรือ First Flyer เส้นทางนั่งสลิงห้อยขาในระยะทางกว่า 800 เมตร ด้วยความเร็วประมาณ 84 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเครื่องเล่นสุดหวาดเสียว แต่ได้ชมวิวสวยแบบจัดเต็มอีกด้วย (กิจกรรมบนยอดเขาไม่รวมในราคาทัวร์ โปรดสอบถามหัวหน้าทัวร์)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขา รถโค้ชรอรับท่าน นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Bern ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6

เบิร์น – กระเช้า Eiger Express ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเก้น – ฮาร์เดอร์ คุล์ม – เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีกรินเดลวาวล์เทอร์มินอล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่สถานี Eigergletscher ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขาจุงเฟรา จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึ้นสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค Jungfraujoch สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe โดยเมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา ด้วยเมนูฟองดูชีส
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟราด้วยรถไฟและต่อด้วยกระเช้าไอเกอร์เอ๊กซ์เพรส จากนั้นรถโค้ชรอรับท่าน นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน Lake Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ และเลือกซื้อสินค้าจากร้าน Kirchhofer สินค้าแบรนด์เนมและนาฬิกาแบรนด์สวิสชั้นนำมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินางสู่สถานี นั่งรถรางไฟฟ้า จากสถานี Harderbahn ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาร์เดอร์ Harder Klum ยอดเขาที่ตั้งอยู่เหนือเมืองอินเตอร์ลาเก้น ที่มีความสูง 1,322 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ฉายา Top of Interlaken ให้ท่านชมทัศนียภาพแบบสุดยอดความงดงามที่สามารถเห็นวิวของเมืองอินเทอร์ลาเก้นที่มีทะเลสาบเบรียนซ์และทะเลสาบธูนขนาบซ้ายขวาเบื้องล่าง

นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา รถโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเบิร์น Bern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 7

เบิร์น - ซูริค - สนามบินซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินเล่นชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำชมบ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านเดินลัดเลาะสู่ถนนจุงเคอร์นกาสเซ Junkerngasse ถนนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในย่านเมืองเก่า มีบ้านอาคารสไตล์บาโรกตอนปลาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเบิร์น Bern’s Minster วิหารสไตล์โกธิคที่สูงที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า จากนั้นเดินสู่ถนนแครมกัซเซอ Kramgasse นำถ่ายรูปกับบ้านไอน์สไตน์ Einsteinhaus บ้านเลขที่ 49 ที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยอาศัยอยู่ที่นี่ เมื่อครั้งมาทำงานเป็นผู้ตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตรของสวิส ช่วงปี ค.ศ.1902-1905 จากนั้นชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ Zytglogge อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง นำท่านเดินชมมาร์กาสเซ Marktgasse ที่เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี และมีเวลาให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumunster abbey สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ Paradeplatz จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
17.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค และเผื่อเวลาสำหรับทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
22.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซูริค โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK086
วันที่ 8

สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK372
19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.   ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

2.      ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3.      เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4.      หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5.      การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6.      หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

1.         ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2.         ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.         ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4.         ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5.         ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.         ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7.         ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

8.         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

1.         ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2.         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3.         ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.         ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5.         ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)

6.         ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (13 สวิสฟรังซ์/ต่อท่าน)

7.         ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 สวิสฟรังซ์/ต่อท่าน)

GO3VCE5NZRHEK241011-1 เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-10-12 ถึง 2024-10-12 01:35 - 04:45 avatar-img EK385
DXB - VCE 2024-10-12 ถึง 2024-10-12 09:05 - 13:25 avatar-img EK135
ZRH - DXB 2024-10-17 ถึง 2024-10-18 22:15 - 06:25 avatar-img EK086
DXB - BKK 2024-10-18 ถึง 2024-10-18 09:40 - 19:15 avatar-img EK372
GO3VCE5NZRHEK241018-1 เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-10-19 ถึง 2024-10-19 01:35 - 04:45 avatar-img EK385
DXB - VCE 2024-10-19 ถึง 2024-10-19 09:05 - 13:25 avatar-img EK135
ZRH - DXB 2024-10-24 ถึง 2024-10-25 22:15 - 06:25 avatar-img EK086
DXB - BKK 2024-10-25 ถึง 2024-10-25 09:40 - 19:15 avatar-img EK372