TAKAYAMA HAKUBA KAMIKOCHI AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
  • เที่ยวเมือง : Nagoya (นาโกย่า) Takayama (ทากายาม่า)
  • สายการบิน : AirAsia X
  • รหัสโปรแกรม : T9933
  • Code : QQGO2NGO-XJ001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ไฮไลท์ทัวร์-Highlight สัมผัสความมหัศจรรย์งฮาคุบะ พร้อมชมวิวแบบ 360 องศา - คามิโคจิ สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาแอลป์ - ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – วัดฮิดะโคคุบุนจิ – ปราสาทมัสซึโมโต้ – วัดเซ็นโคจิ - จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery - Yoo Hoo! Swing - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – อิสระช้อปปิ้ง ซากาเอะ - พักโรงแรมออนเซ็น 2 คืน พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
12 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567
45,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - NGO2024-11-13 2024-11-1300.45 - 08.40XJ638
NGO - DMK2024-11-17 2024-11-1710.30 - 14.35XJ639
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) (XJ638 : 00:45-08:40)

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่ 2

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – วัดฮิดะโคคุบุนจิ -เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

00.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ638 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมและได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โดยจะมีจุดไฮไลค์ที่ไม่ควรพลาด เช่น บ้านทรงโบราณคันดะ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าของบ้านไว้อย่างครบถ้วน, บ้านกัสโชสึคุริ เป็นบ้านญี่ปุ่นดั้งเดิมคลาสสิก, วัดเมียวเซนจิ มีสถาปัตยกรรมแบบกัสโซซึคุริ ที่มีเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากมากๆในญี่ปุ่น, ศาลเจ้าชิรากาวะ ฮาจิมัง มีความเก่าแก่อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างยาวนาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่จังหวัดกิฟุ ตัวเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ มีศิลปวัฒนธรรมและสถานปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและมีธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ทาคายาม่าเป็นเมืองสวยอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น

นำท่านชม วัดฮิดะโคคุบุนจิ (Hida Kokubunji Temple) เป็นวัดพุทธที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า เจดีย์สามชั้นองค์นี้สร้างขึ้นในปี 1820 ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในยุคเฮอันให้สักการะ ภายในบริเวณวัดมีต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ที่ว่ากันว่ามีอายุถึง 1,250 ปี ที่ใครมาทาคายาม่าก็ต้องอย่าลืมไปเยี่ยมชม

เมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old town) หรือ ถนนซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านงานศิลปะ

สะพานนากะบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสีแดงของย่านเมืองเก่า สะพานทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะที่ไหลผ่านใจกลางเมือง สะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า

ผ่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ตัวอาคารเป็นทั้งสถานที่ราชการ ห้องรับแขก ห้องประชุม รวมถึงห้องสอบสวนอีกด้วย

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
ที่พัก TAKAYAMA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังจากทานอาหารค่ำ ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 3

เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ (ด้านนอก) - เมืองนากาโน่ – วัดเซ็นโคจิ - ถนนนากามิเสะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

เดินทางสู่ คามิโคจิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมากด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ท่านจะประทับใจกับธรรมชาติ เทือกเขา สายน้ำ อันสวยงาม แหล่งชมธรรมชาติยามใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปาบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโคจิที่ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะเป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้หากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก

หลังจากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998 มัตสึโมโต้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงทำให้เมืองทั้งเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น

ชมปราสาทมัตซึโมโต้(ด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

นำท่านสู่ วัดเซ็นโคจิ (Zenkoji Temple) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 หรือ 1,400 กว่าปี นอกจากนี้เมืองหลวงของนากาโนtตั้งแต่ยุคสมัยก่อน ก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัดเซ็นโคจิแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง เป็นวัดพุทธแห่งแรก และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามายังญี่ปุ่น และยังเป็นวัดพุทธที่ไม่มีนิกาย ต้องรับคนทุกเพศ ทุกนิกายอีกด้วย ไฮไลท์สำคัญ คือ อารามหลัก ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ และบริเวณทางเดินเข้าวัด จะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise) เป็นชื่อของถนนเส้นหลัก ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตั้งแต่ของที่ระลึกทางพุทธศาสนา ของเก่าสะสม งานหัตถกรรม และเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น ขนม ซอฟท์ครีม ของทานเล่นมากมาย เมืองนากาโนะนั้น มีชื่อเสียงในเรื่องมิโซะ ไม่พลาดกับการได้ชิมซอฟท์ครีมรสมิโซะ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4

ฮาคุบะ - สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ - จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery - Yoo Hoo! Swing - โออิเดะพาร์ค – เมืองยามานะชิ - ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่านเดินทางสู่ ฮาคุบะ (Hakuba) อยู่ในแถบภาคเหนือของเทือกเขาแอลป์ ในจังหวัดนากาโน่ ในฤดูหนาวนนับเป็นสวรรค์ของนักสกี อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1998 แม้เมืองจะไม่ได้ใหญ่ แต่ก็มีสกี รีสอร์ทให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว และนักสกีไว้บริการเพียบพร้อมไม่แพ้ที่อื่นๆ ด้วยวิวทิวทัศน์ไม่ว่าจะฤดูหนาว หรือฤดูอื่นๆ ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว

นำท่านนั่ง Gondora lift ขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาอิวาทาเกะ (Mt. Iwatake) ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์สุดตระการตา 360 องศา ฮะคุบะ (Hakuba) เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่ติดอันดับแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮะคุบะ (Hakuba) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน สีสันที่สดใสของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและอากาศเย็นทำให้หุบเขาฮะคุบะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม (แต่ทั้งนี้การเปลี่นสีของใบไม้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี) ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่บริเวณ ฮะคุบะ มีไฮไลท์ที่ต้องไปดูของจริงให้เป็นกับตา คือ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ซันดันโคโย (Sandan Koyo) ซึ่งหมายถึง สีของภูเขาและพื้นป่าที่เห็นเป็น 3 สีพร้อมกัน ได้แก่ สีขาวจากหิมะ สีเหลืองแดงจากใบไม้เปลี่ยนสี และสีเขียวจากใบไม้ที่ยังไม่เปลี่ยนสี โดยมีมีไฮไลท์ HAKUBA MOUNTAIN HARBOR เป็นระเบียงชมวิวแบบพาโนรามาให้ทัศนียภาพที่เหนือชั้นของภูเขาโดยรอบ สามารถยืนถ่ายรูปและดื่มด่ำกับบรรยากาศได้อย่างเต็มอิ่ม และในบริเวณเดียวกันมีร้านเบเกอรี่ที่ชื่อ THE CITY BAKERY โดยทางเข้ามีที่นั่งบนระเบียง สามารถเพลิดเพลินไปกับการจิบเครื่องดื่มอุ่นๆ และมองดูใบไม้เปลี่ยนสีในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมี Yoo-Hoo! SWING ชิงช้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ ที่สามารถชมวิวสวย ๆ พร้อมกับแกว่งชิงช้าแบบหันหน้าเข้าหาธรรมชาติเทือกเขาสูง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

ชม โออิเดะ พาร์ค (Oide Park) เป็นสวนที่อยู่ในฮาคุบะ ที่สามารถชมความงามทั้งดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ภาพวิวยอดเขาหิมะที่สะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับบนเทือกเขาแอล์ปญี่ปุ่น และสีฟ้าของแม่น้ำ ฮิเมะ (Himekawa) ที่ถูกล้อมด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีนั้น เป็นภาพทิวทัศน์ที่งดงาม อีกทั้งยังมีสะพานไม้เล็กๆ ที่ทอดข้ามแม่น้ำกับอาคารเก่า ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้สวยงามยิ่งขึ้น ให้ท่านได้ชมวิว และถ่ายภาพความสวยงามบริเวณสวนแห่งนี้ตามอัธยาศัย

สวนโออิชิ (Oishi Park) เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ เราสามารถเพลิดเพลินกับถนนดอกไม้ยาวถึง 350 เมตร เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ (Lake Kawaguchiko) ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง และนอกจากนี้ที่นี่ยังมี Natural Living Center ร้านขายของสินค้าท้องถิ่นและของฝากต่างๆ ให้เลือกสรรอีกด้วย ชม พุ่มดอกโคเชีย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) Kochia’ หรือในภาษาไทยเรียกว่า ‘ต้นโคเชีย’ คือต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีรูปทรงเป็นทรงกรวยพุ่มหนาทึบ มีการเปลี่ยนสีต่างๆไปตามฤดูกาลเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีดอกไม้บานให้ชม ผลัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ ช่วงต้นเดือน ต.ค. จะเริ่มผลัดเปลี่ยนสีแดงให้เห็น ช่วงกลางเดือน ต.ค. จะเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด ออกส้มๆ ช่วงปลายเดือน ต.ค. สีจะเริ่มเข้มขึ้นจนออกเป็นสีเลือดหมู เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปต้นโคเชียเปลี่ยนสี แถมยังได้สูดอากาศบริสุทธิ์อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด**
ที่พัก SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังมื้ออาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 5

ชมใบไม้เปลี่ยนสีทะเลสาบคาวากุจิโกะ - กิจกรรมชงชา – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – เมืองนาโกย่า - อิสระช้อปปิ้ง ซากาเอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 7)

ชม ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนี้มากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดังนั้นรอบๆ บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

นำท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป้นอย่างมาก พิธีชงชานนี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วยนำท่านและให้ทุกท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านชม โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) มีอีกชื่อในภาษาอังกฤษคือ Maple Corridor หรือแปลความหมายตรงตัวว่า ทางเดินสายเมเปิ้ล เป็นจุดชม ใบไม้เปลี่ยนสี บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ เลียบแม่น้ำสายเก่า ลักษณะของสถานที่นี้จะเป็นทางเดินยาวเลียบทางแม่น้ำ ที่มีต้นเมเปิ้ล หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โมมิจิ ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บ ใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม และร่วงหล่นลงตามพื้น ปกคลุมทางน้ำสายเก่า จนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ ทั้งด้านบนและด้านล่าง มองดูเหมือนอุโมงค์หลากสีสัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า อิสระช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสวนสวยใจกลางเมืองแหล่งพักผ่อนกหย่อนใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่ เช่นร้านดงกี้โฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi เป็นต้น อีกทั้งสัญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินที่ต้องไป

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 6

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ639 : 10:30-14:35)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ SET BOX (มื้อที่ 9)
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ639 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข
โปรแกรมนี้ไม่มีเงื่อนไข
GO2NGO4NNGOXJ241112 เดินทางวันที่ 12 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - NGO 2024-11-13 ถึง 2024-11-13 00.45 - 08.40 avatar-img XJ638
NGO - DMK 2024-11-17 ถึง 2024-11-17 10.30 - 14.35 avatar-img XJ639