KORANKEI KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN 7D 4N โดยสายการบินไทย (TG)

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
  • เที่ยวเมือง : Matsumoto (มะสึโมะโตะ) Nagoya (นาโกย่า) Tokyo (โตเกียว) Takayama (ทากายาม่า)
  • สายการบิน : Thai Airways International
  • รหัสโปรแกรม : T9598
  • Code : QQGO2NGO-TG027
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์ - พักออนเซ็น 2 คืน พักโตเกียว 1 คืน - ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค - คามิโคจิ สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาแอลป์ - ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร - ฃมถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัสซึโมโต้ – ถนนคนเดินนาวาเตะ(ถนนกบ) – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาโทโยซุ – ช้อปปิ้งซากาเอะ – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - ช้อปปิ้งซินจูกุ - ขาปูยักษ์ - บินเข้านาโกย่า-ออกโตเกียว
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
29 ต.ค. 2567 - 04 พ.ย. 2567
60,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - NGO2024-10-30 2024-10-3000.05 - 07.30TG644
HND - BKK2024-11-04 2024-11-0400.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

07 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
60,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - NGO2024-11-08 2024-11-0800.05 - 07.30TG644
HND - BKK2024-11-13 2024-11-1300.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า(สนามบินซูบุเซ็นแทร์) (TG644 : 00.05-07.30)

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่ 2

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – หุบเขาโครังเค – เมืองนาโกย่า – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งซากาเอะ

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

เดินทางสู่ หุบเขาโครังเค (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เป็นหนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดในภูมิภาคชูบุ หุบเขาอยู่ในหมู่บ้านอะสุเกะ มีสายน้ำโอบล้อมภูเขาอิโมริ ที่ความสูง 254 เมตร ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดโคจะคุจิ เล่ากันว่ากว่า 300 ปีที่แล้ว เจ้าอาวาสวัดโคจะคุจิ เริ่มปลูกต้นเมเปิ้ลบริเวณวัด ต่อมาชักชวนชาวบ้านให้มาช่วยปลูกเพิ่มเติมจนเต็มหุบเขา ถึงวันนี้มีต้นเมเปิ้ลมากกว่า 4000 ต้น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเหล่าใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนสีสวยสะพรั่งทั่วหุบเขา ไฮไลท์!! เส้นทางริมแม่น้ำโทโมเอะ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึเคียวเป็นฉากเด่น และเป็นสะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเค ถือเป็นจุดที่สวยที่สุดของหุบเขาแห่งนี้ และในแต่ละฤดูจะมีเสน่ย์สวยงามต่างกันชวนให้หลงไหล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

จากนั้นเดินทางต่อสู่ นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน ( Osu Kannon Temple) สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ และถูกย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา โดยเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักอย่างประณีต ภายใต้ห้องโถงมีห้องสมุดชินปูคุจิ(Shinpukuji Library) ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ(Kojiki) ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น

นำท่านช้อปปิ้ง ซากาเอะ (Sakae) ถือเป็นย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงสาขาของร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ นอกจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งของร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ที่พากันตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน ซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่มีหลายชั้นให้คุณได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลิน เช่น แบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมและได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โดยจะมีจุดไฮไลค์ที่ไม่ควรพลาด เช่น บ้านทรงโบราณคันดะ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าของบ้านไว้อย่างครบถ้วน, บ้านกัสโชสึคุริ เป็นบ้านญี่ปุ่นดั้งเดิมคลาสสิก, วัดเมียวเซนจิ มีสถาปัตยกรรมแบบกัสโซซึคุริ ที่มีเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากมากๆในญี่ปุ่น, ศาลเจ้าชิรากาวะ ฮาจิมัง มีความเก่าแก่อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างยาวนาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่จังหวัดกิฟุ ตัวเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ มีศิลปวัฒนธรรมและสถานปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและมีธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ทาคายาม่าเป็นเมืองสวยอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น

สะพานนากะบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสีแดงของย่านเมืองเก่า สะพานทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะที่ไหลผ่านใจกลางเมือง สะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า

ผ่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ตัวอาคารเป็นทั้งสถานที่ราชการ ห้องรับแขก ห้องประชุม รวมถึงห้องสอบสวนอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
ที่พัก TAKAYAMA ONSEN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังมื้ออาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น ♨️
วันที่ 4

เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ปราสาทมัสซึโมโต้ (ด้านนอก) – ถนนคนเดินนาวาเตะ(ถนนกบ) - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – ขาปูยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

เดินทางสู่ คามิโคจิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมากด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ท่านจะประทับใจกับธรรมชาติ เทือกเขา สายน้ำ อันสวยงาม แหล่งชมธรรมชาติยามใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปาบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโคจิที่ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะเป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้หากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

ชมปราสาทมัตซึโมโต้(ด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเดินสู่ ถนนคนเดินนาวาเตะ หรือ ถนนกบ (Nawate Street) ที่มีลักษณะเป็นตรอกคนเดินเล็กๆ หัวถนนจะมีรูปปั้นกบตัวใหญ่ ถนนนาคามาชิเป็นถนนการค้าที่ดังตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันที่ยังคงมนตร์ขลัง มีร้านค้าเล็กๆตั้งเรียงรายตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของเก่า ร้านขายแครกเกอร์ที่ทำจากข้าว ร้านขายขนมไทยากิ อีกทั้งยังมีร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย และแทบทุกร้านล้วนมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้องกบ ประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ากบเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ เมื่อพกติดตัวจะช่วยให้มีสิ่งดีๆ กลับเข้ามาในชีวิต หากนำไปใส่ในกระเป๋าสตางค์ก็จะทำให้เงินทองไหลเข้ามา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด**
ที่พัก SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังมื้ออาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น ♨️
วันที่ 5

โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - กิจกรรมชงชา - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งซินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านชม โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) มีอีกชื่อในภาษาอังกฤษคือ Maple Corridor หรือแปลความหมายตรงตัวว่า ทางเดินสายเมเปิ้ล เป็นจุดชม ใบไม้เปลี่ยนสี บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ เลียบแม่น้ำสายเก่า ลักษณะของสถานที่นี้จะเป็นทางเดินยาวเลียบทางแม่น้ำ ที่มีต้นเมเปิ้ล หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โมมิจิ ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บ ใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม และร่วงหล่นลงตามพื้น ปกคลุมทางน้ำสายเก่า จนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ ทั้งด้านบนและด้านล่าง มองดูเหมือนอุโมงค์หลากสีสัน

นำท่านร่วมทำ กิจกรรมชงชา โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนี้มากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดังนั้นรอบๆ บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนำ และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ง
ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 6

ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ตลาดปลาโทโยซุ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 10)

ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ (Icho Namiki/Ginkgo Avenue) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยม ตั้งอยู่ถัดจาก ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือทอง ใต้ต้นไม้ก็เต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนเส้นนี้สองข้างทางจะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง คนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน

เดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ตลาดปลาโทโยสุ (Toyosu Market) ตลาดปลาน้องใหม่แห่งกรุงโตเกียว ตั้งอยู่ในย่านโอไดบะ เป็นตลาดปลาที่มีขนาดใหญ่ ขายอาหารทะเลสด ซูชิ และประมูลปลาทูน่า อาหารทะเลสด ผักและผลไม้ที่สำคัญของกรุงโตเกียว โดยมีอาคาร Toyosu Senkyakubanrai เปิดเมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 โดยอาคารแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ อาคารร้านอาหาร และอาคารน้ำพุร้อน โดยอาคารร้านอาคาร เรียกว่า ตลาดเอโดมาเอะรอบนอกโทโยสุ ตัวอาคารถูกตกแต่งให้เหมือนกับสมัยเอโดะ ร้านอาหารแนะนำ 1. ร้าน Daiwa Sushi หนึ่งในร้านซูชิดั้งเดิม ที่มีชื่อเสียงมาจากตลาดปลาสึจิกิ (เก่า) เป็นร้านซูชิปั้นเสิร์ฟเป็นเซตตามใจเชฟ 2. ร้าน Yachiyo ร้านเท็มปุระชื่อดังประจำตลาดแห่งนี้ โดยทางร้านจะใช้อาหารทะเลสดที่อยู่ในตลาดนี่และนำมาทำเป็นเมนูเทมปุระทอดสดๆ กรอบๆ 3. ร้าน IROHA เป็นร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล กว่า 50 ชนิด เช่นทูน่าครีบน้ำเงินแดง, ทูน่าไขมันปานกลาง, ปูหิมะย่าง, สลัด, อาหารตามฤดูกาล, ซุป, ราเมงทะเล, ไอศกรีมฮอกไกโด พร้อมเครื่องดื่ม

ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้เป็นที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่นที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ สำคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ง

ได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

ถึง สนามบินฮาเนดะ ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
วันที่ 7

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG661 : 00.20-04.50)

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข

ใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 

     1.3 เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 . – 17.30 .เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563” ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น 

2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

GO2NGO4NHNDTG241029 เดินทางวันที่ 29 ต.ค. 2567 - 04 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NGO 2024-10-30 ถึง 2024-10-30 00.05 - 07.30 avatar-img TG644
HND - BKK 2024-11-04 ถึง 2024-11-04 00.20 - 04.50 avatar-img TG661
GO2NGO4NHNDTG241107 เดินทางวันที่ 07 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NGO 2024-11-08 ถึง 2024-11-08 00.05 - 07.30 avatar-img TG644
HND - BKK 2024-11-13 ถึง 2024-11-13 00.20 - 04.50 avatar-img TG661