SUPER 4 FUN PARKS OSAKA TOKYO 7วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
  • เที่ยวเมือง : Nagoya (นาโกย่า) Osaka (โอซะกะ) Tokyo (โตเกียว)
  • สายการบิน : Thai Airways International
  • รหัสโปรแกรม : T10069
  • Code : QQGO2KIX-TG010
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ไฮไลท์ทัวร์-Highlight เที่ยว 4 สวนสนุก -ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน - เลโก้แลนด์นาโกย่า - ฟูจิคิวไฮแลนด์ - โตเกียวดีสนีย์แลนด์ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น - ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ปราสาทโอซาก้า - ชมทะเลสาบฮามานะโกะ - โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้(กันดั้มยักษ์)- วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ - ชินไซบาชิ - ซาคาเอะ - พักโอซาก้า 1 คืน พักโตเกียว 1 คืน พักออนเซ็น 1 คืน พร้อมขาปูยักษ์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
04 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
58,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-10-04 2024-10-0523.59 - 07.30TG622
HND - BKK2024-10-10 2024-10-1000.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

17 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
60,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-10-17 2024-10-1823.59 - 07.30TG622
HND - BKK2024-10-23 2024-10-2300.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
60,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-12-04 2024-12-0523.59 - 07.30TG622
HND - BKK2024-12-10 2024-12-1000.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

09 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
60,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-12-09 2024-12-1023.59 - 07.30TG622
HND - BKK2024-12-15 2024-12-1500.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

17 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
59,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-12-17 2024-12-1823.59 - 07.30TG622
HND - BKK2024-12-23 2024-12-2300.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

19 ธ.ค. 2567 - 25 ธ.ค. 2567
59,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-12-19 2024-12-2023.59 - 07.30TG622
HND - BKK2024-12-25 2024-12-2500.20 - 04.50TG661
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59 – 07.30)

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (เดินทางโดยรถบัส)

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

*รถบัสจะไปส่งคณะที่เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ก่อน หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่โอซาก้า* ** ตอนเย็นรถบัสจะไปรับลูกค้าที่สวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ก่อนเข้าโรงแรม กรณีที่ลูกค้าอยู่ดึก ลูกค้าต้องกลับโรงแรมเอง และต้องนำสัมภาระติดตัวไปด้วย สามารถฝากสัมภาระไว้ที่ตู้ฝากสัมภาระด้านนอกทางเข้าสวนนุก UNIVERSAL STUDIOS JAPAN **

สำหรับท่านที่เลือกซื้อ ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน ราคาบัตรเริ่มต้น ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสนใจโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่] ท่านที่ซื้อทัวร์เสริมนำท่านเดินทางโดยรถบัสสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ที่ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่าง ๆ จากภาพยนตร์ โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดที่จะได้ให้คุณบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสียวสุด ๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง 1124 เมตร และจุดทิ้งดิ่งสูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสุดที่สร้างเอาใจสาวกเจ้าตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก เรื่อง Depicable Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนี้ คือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร โชว์ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งยังมีเครื่องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สุดอีกทั้งสำหรับท่านที่ชื่นชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่กระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญี่ปุ่น ต้องนำกลับมาอีกครั้ง ภายในงานจะมีทั้งเกมไขปริศนาสืบคดี Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะได้ดื่มด่ำกับโลกของโคนันคุงแบบจัดเต็มไปเลย

นำท่านสู่ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (Namba Yasaka shrine) เป็นศาลเจ้าหัวสิงโตยักษ์ ด้วยความสูง 17 เมตร ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะจุดรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้มีความเฟื่องฟูจนถึงขีดสุด แต่ภายหลังจากการเกิดไฟไหม้ในช่วงสงครามจึงลดระดับความสำคัญลง แต่ก็มีการบูรณะเปิดใหม่อีกครั้งในภายหลัง โดยที่หัวสิงโตขนาดใหญ่ที่นับเป็นลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เช่นเดียวกันกับสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่หลังได้รับความเสียหายเนื่องจากสงคราม ซึ่งมีความเชื่อว่าปากของสิงโตนั้นจะช่วยกลืนกินสิ่งที่ไม่ดี ปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายไปและนำพาโชคลาภเข้ามา คนส่วนใหญ่ที่มาสักการะมักขอพรเรื่องการเรียนหรือด้านการงานให้เกิดความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart, GU เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้อย่างร้านอาหารอร่อย ขอแนะนำเมนูอร่อยย่านดังอย่าง ทาโกยากิ โอโคโนมิยากิ ราเม็งมังกรชื่อดัง ร้านปูเจ้าใหญ่ยักษ์มีถึง 3 สาขา คานิโดราคุ และตบท้ายด้วยของหวานขึ้นชื่อ คือ ชีสเค้กคุณลุง ริคุโร่โอจิซัง

ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้นับเป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ต้องมาเยือนสักครั้ง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3

เมืองนาโงย่า – สวนสนุก LEGOLAND JAPAN - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

จากนั้นเดินทางต่อสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

เลโก้แลนด์ (LEGO LAND JAPAN) เป็นธีมปาร์คที่มีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก เลโก้แลนด์ ญี่ปุ่น เป็นแบรนด์ "ธีมปาร์คสำหรับเด็ก" แบรนด์แรกในญี่ปุ่นที่จะมอบความสนุกให้กับทั้งครอบครัว พื้นที่ในสวนสนุกถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ที่มีเอกลักษณ์และธีมอันน่ามหัศจรรย์แตกต่างกัน ร่วมด้วยตัวต่อเลโก้ 17 ล้านชิ้น, โมเดลเลโก้ 10,000 แบบ รวมถึงมินิแลนด์ที่สร้างขึ้นมาจากตัวต่อเลโก้ การแสดงโชว์ โรงละคร ร้านอาหาร ร้านค้าอีก 40 แห่ง และเครื่องเล่นอีกมากมาย อาทิ เครื่องบินของพ่อมดเมอร์ลิน, รถไฟเหาะ และเรือโจรสลัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยอดนิยมอย่างการชมโรงงานผลิตตัวต่อเลโก้ ซึ่งสวนสนุกแห่งนี้จะสร้างประสบการณ์และความบันเทิงแบบครบวงจร ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวดื่มด่ำไปกับโลกของเลโก้อย่างเต็มที่จากหลากหลายทางนับไม่ถ้วนที่กระตุ้นทั้งจินตนาการและความสนุกอันไม่มีที่สิ้นสุด

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านช้อปปิ้ง ซากาเอะ (Sakae) ถือเป็นย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงสาขาของร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ นอกจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งของร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ที่พากันตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน ซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่มีหลายชั้นให้คุณได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลิน เช่น แบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4

ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น – จังหวัดชิสุโอกะ – ชมทะเลสาบฮามานะโกะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านทดลองนั่ง รถไฟความเร็วสูงชินคันเซน (Shinkansen) หรืออีกชื่อหนึ่งที่บ่งบอกความเร็วได้ดีอย่างรถไฟหัวกระสุนเคยทำสถิติความเร็วสูงสุดมากถึง 603 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อปี 2015 แต่ส่วนใหญ่จะวิ่งจริง ๆ แค่ 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเลือกความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร จุดเด่นของชินคันเซนไม่ได้มีแค่ความเร็วเท่านั้นแต่ความสะดวกสบายนี่ก็เยี่ยมยอด ความหรูหราจะแบ่งตามคลาสที่นั่งกันไป ความสะอาดก็เลื่องชื่อมีการส่งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดอยู่ตลอด ๆ ความปลอดภัยยิ่งหายห่วงไม่เคยมีกระทั่งรถไฟตกรางหรือรถไฟชนกันเลย (ขึ้นสถานี Nagoya ลงสถานี Mikawa-Anjo)

ชม ทะเลสาบฮามานะโกะ (Lake Hamanako) ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และยังมีความสำคัญมาก ๆ เดิมทีตัวทะเลสาบเองเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทำให้น้ำจืดเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มในที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ คังซังจิออนเซน (Kanzanji Onsen) รีสอร์ทน้ำพุร้อนบริเวณชายฝั่งตะวันออก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำอีกหลากชนิด เช่น อุนางิ (ปลาไหลน้ำจืด) สาหร่าย หอยนางรม และตะพาบน้ำ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

นำท่านล่อง เรือทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi Hakone Cruise) ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ล่องเรือโจรสลัดเรือต้นแบบจากการ์ตูนดังของญี่ปุ่น One Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด**
ที่พัก YUKARI NO MORI ONSEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังจากทานอาหารค่ำ ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 5

กิจกรรมชงชา – สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ – เมืองโตเกียว – โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้(กันดั้มยักษ์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 6)

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านพบความตื่นเต้นและท้าทายแบบสุดเหวี่ยง ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland) สวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ เป็นอีกหนึ่งสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ในญี่ปุ่น โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 4 รางที่ได้รับการบันทึกบน Guinness World Record และถือเป็นไฮไลท์ทั้ง 4 ของที่นี่ คือ Fujiyama รถไฟเหาะที่ตั้งชื่อตามภูเขาไฟฟูจิเพื่อสื่อว่าขนาดของเครื่องเล่นมีความสูงใกล้เคียงกับภูเขา, Dodonpa เป็นรถไฟเหาะที่มีความเร็ว 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, Eejanaika เครื่องเล่นนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนเครื่องอื่นตรงที่เป็นเก้าอี้ลอยไม่มีพื้น ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังบินอยู่บนท้องฟ้า และ Takabisha ที่เป็นรถไฟเหาะที่ชันมากที่สุดในโลกถึง 121 องศา นอกจากรถไฟเหาะแล้วที่นี้ยังมีเครื่องเล่นอื่น ๆ กว่า 40 ประเภท อาทิ Panic Clock เป็นนาฬิกาที่สามารถหมุนได้ 360 องศาในแนวตั้ง, เครื่องเล่นถ้วยชา, ม้าหมุน, ชิงช้าสวรรค์ และยังมีโซนเครื่องเล่นสำหรับครอบครัวและเด็ก ๆ เช่น Thomas Land ที่มีการตกแต่งตามการ์ตูนรถไฟโทมัสอย่างเต็มพื้นที่ ทั้งเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร โซนนารุโตะที่มีทั้งเครื่องเล่นตกแต่งตามการ์ตูนนารุโตะกับหุ่นนารุโตะให้ท่านได้ถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ และโซน Lisa and Gaspard Town ที่สร้างตามหนังสือภาพเรื่องดังของฝรั่งเศส Lisa and Gaspard ในโซนจะมีเครื่องเล่นแนะนำ คือ Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey เป็นก้อนเมฆที่มีรูปร่างเป็นกอนโดลา ซึ่งขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นท่านยังสามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ อีกทั้งโซนนี้มีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย และร้านคาเฟ่สุดน่ารัก นอกจากนี้ทางสวนสนุกกำลังจะเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ Formura Rossa ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (ไม่รวมเครื่องเล่น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว อิสระ ช้อปปิ้งโอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้เป็นที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่าง ๆ จากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ สำคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 6

วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ง ถนนนากามิเสะ – อิสระถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี วิวริมแม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ หรือเลือกซื้อทัวร์สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถบัส) - สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

*รถบัสจะไปส่งคณะที่เข้าสวนสนุก Disneyland ก่อนหลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในกรายการ*

*รถบัสจะไปส่งคณะที่เข้าสวนสนุก Disneyland ก่อนหลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในกรายการ* สำหรับท่านที่เลือก ซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี ราคาบัตรเริ่มต้น ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสนใจโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY

นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านเดินสู่ หอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร

ช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ ๆ เท่ห์ ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นนำ และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้น คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya)

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *

สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

นำทุกท่านทำการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
วันที่ 7

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG661 00.30 – 05.05)

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 

1.  การทำการจอง และ การชำระค่าบริการ

      1.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ

     กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น

      1.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 

     1.3 เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 . – 17.30 .เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563” ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น 

2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

GO2KIX4NHNDTG241004 เดินทางวันที่ 04 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-10-04 ถึง 2024-10-05 23.59 - 07.30 avatar-img TG622
HND - BKK 2024-10-10 ถึง 2024-10-10 00.20 - 04.50 avatar-img TG661
GO2KIX4NHNDTG241017 เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-10-17 ถึง 2024-10-18 23.59 - 07.30 avatar-img TG622
HND - BKK 2024-10-23 ถึง 2024-10-23 00.20 - 04.50 avatar-img TG661
GO2KIX4NHNDTG241204 เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-12-04 ถึง 2024-12-05 23.59 - 07.30 avatar-img TG622
HND - BKK 2024-12-10 ถึง 2024-12-10 00.20 - 04.50 avatar-img TG661
GO2KIX4NHNDTG241209 เดินทางวันที่ 09 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-12-09 ถึง 2024-12-10 23.59 - 07.30 avatar-img TG622
HND - BKK 2024-12-15 ถึง 2024-12-15 00.20 - 04.50 avatar-img TG661
GO2KIX4NHNDTG241217 เดินทางวันที่ 17 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-12-17 ถึง 2024-12-18 23.59 - 07.30 avatar-img TG622
HND - BKK 2024-12-23 ถึง 2024-12-23 00.20 - 04.50 avatar-img TG661
GO2KIX4NHNDTG241219 เดินทางวันที่ 19 ธ.ค. 2567 - 25 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-12-19 ถึง 2024-12-20 23.59 - 07.30 avatar-img TG622
HND - BKK 2024-12-25 ถึง 2024-12-25 00.20 - 04.50 avatar-img TG661