HOKKAIDO YU KIRORO SKI RESORT FREE DAY 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG]

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
  • เที่ยวเมือง : Hokkaido (ฮอกไกโด)
  • สายการบิน : Thai Airways International
  • รหัสโปรแกรม : T10027
  • Code : QQGO2CTS-TG025
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ไฮไลท์ทัวร์-Highlight พัก YU KIRORO SKI RESORT - สนุกกับกิจกรรมลานสกี YU KIRORO SKI RESORT - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ - คลองโอตารุที่สุดแห่งความโรแมนติก - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง - ศาลเจ้าฮอกไกโด - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - อิออนมอลล์ – MUTSUI OUTLET - บุฟเฟ่ต์ร้าน NANDA ที่ดีที่สุดในซัปโปโร - อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม - โรงแรมในซัปโปโร 3 คืน พักโรงแรมออนเซ็น 2 คืน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
27 ก.พ. 2568 - 05 มี.ค. 2568
62,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CTS2025-02-27 2025-02-2823.45 - 08.30TG670
CTS - BKK2025-03-05 2025-03-0510.30 - 15.30TG671
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

06 มี.ค. 2568 - 12 มี.ค. 2568
62,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CTS2025-03-06 2025-03-0723.45 - 08.30TG670
CTS - BKK2025-03-12 2025-03-1210.30 - 15.30TG671
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

01 เม.ย. 2568 - 07 เม.ย. 2568
63,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CTS2025-04-01 2025-04-0223.45 - 08.30TG670
CTS - BKK2025-04-07 2025-04-0710.30 - 15.30TG671
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

03 เม.ย. 2568 - 09 เม.ย. 2568
63,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CTS2025-04-03 2025-04-0423.45 - 08.30TG670
CTS - BKK2025-04-09 2025-04-0910.30 - 15.30TG671
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) (TG670 : 23.55-08.20)

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ(รวมค่ากระเช้า) – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว (สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้น เพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันร้อน ๆ พวยพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับเป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือนดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกห้องน้ำจะมีป้ายต่าง ๆ ที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ เมื่อครั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทำให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบเห็นได้จากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเก่าริมท่าเรือ ถนนหนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก

ย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลากหลายเมื่อครั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทำให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา

นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) (รวมค่ากระเช้า) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ขึ้นไปจุดชมวิวที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเมือง ที่มีน้ำทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค่ำคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟจึงทำให้เห็นแสงระยิบระยับและยังถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่ำคืนอันงดงามของญี่ปุ่น (โดยอีกสองแห่งคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กับ ภูเขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) (กรณีกระเช้าปิดเนื่องจากสกภาพอากาศหรือซ่อมบำรุง ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นขึ้นรถเพื่อไปชมวิวที่จุดชมวิวแทน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
ที่พัก HOKODATE ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว [♨] ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 3

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง– อิสระลานสกี YU KIRORO SKI RESORT - YU KIRORO SKI RESORT - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้งหรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้นเมืองหลากหลายชนิด

นำชม โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสินค้าของเมือง แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1970 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

อิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับ กิจกรรม ลานสกี ภายในสกี รีสอร์ท (ตามสภาพอากาศ) มีกิจกรรมมากมาย หรือนั่งกระเช้าขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม จนถึงปลายเดือนเมษายน หรือไปลั่นระฆังแห่งรักได้ (LOVE’S BELL) ทุกท่านสามารถเดินเล่นพักผ่อน ตามจุด Check in ภายบริเวณ รีสอร์ตได้ ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี, ค่าคอร์สในการเล่นกิจกรรมเครื่องเล่นทุกชนิด และไม่รวมค่ากระเช้า ** **หมายเหตุ: 1. ลานสกีเปิดให้บริการถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ** 2. กิจกรรมเครื่องเล่น เปิดให้บริการถึงปลายเดือนมีนาคม
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก YU KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า [♨] ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ห้องพักจะมี 2 แบบ คือห้องเดี่ยว เตียงTWN หรือDBL และห้องพักแบบมีสองห้องนอน สองห้องน้ำ ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สมาร์ททีวี ห้องรับรับแขก และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยมากมาย (ใช้ห้องส่วนกลางร่วมกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการของทางรีสอร์ต
วันที่ 4

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - พิเศษบุฟเฟ่ต์ร้าน NANDA ดีที่สุดในซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองโรแมนติคของเกาะฮอกไกโด ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

ช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คือการสร้างหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะ เข้าก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินค้าก็มีทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์ ดังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน Donkiที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องสำอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มีร้านอาหารดังๆหลายร้านคอยให้บริการอยู่ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ขาปูยักษ์ เนื้อวากิว หอยเชลล์ ชาชิมิ ของหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่ม Soft Drink
ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5

ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ร้าน Duty Free - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิออนมอลล์ - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – MUTSUI OUTLET PARK SAPPORO

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร

ร้านดิวตี้ฟรี (Duty Free) จำหน่ายของฝากของที่ระลึกปลอดภาษี ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน เช่นขนม เครื่องสำอาง ของที่ระลึก และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่น ๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่

เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 1500 ตัน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูหนาวก็จะรู้สึกได้ถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกได้ว่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สร้างขึ้นในปี 1982 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,8000,473 ตารางเมตร ด้านในมีรูปปั้นหินโมอายขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเรียงรายอยู่จำนวนมาก

ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจำจังหวัดฮอกไกโด

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 6

อิสระช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 09)

ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมาย รวมไปถึงที่เที่ยวจุด Check in ต่างๆมากมาย อาทิเช่น

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาโมอิวะ (Mt.moiwa) เป็นจุดชมวิวยอดฮิตของเมืองซัปโปโร่ โดยภูเขาแห่งนี้ขึ้นชื่อมากกับการเป็นจุดชมวิวเมืองที่ดีงามแบบสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน หรือ ช่วงกลางคืนที่จะสว่างไสวด้วยแสงไฟจากตัวเมือง นอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมมาชมวิวที่นี้แล้ว ชาวเมืองซัปโปโร่นั้นยังนิยมมาที่นี้ ในฐานะ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนรัก”

ตลาดปลานิโจ (Nijo Ichiba) ตลาดเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นหนึ่งในตลาดยอดนิยมของทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสบรรยากาศตลาดปลาญี่ปุ่น และเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ ตามอัธยาศัย

JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เช่น ร้าน BIC CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์, ร้าน 100 เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑ์ราเมน เป็นแหล่งรวมราเมนชื่อดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนได้ลิ้มรสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ได้อย่างจุใจ

หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านชิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นตึกใหม่ทันสมัยสูง 10 ชั้นตั้งอยู่ทางด้านหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) ด้านในของพิพิธภัณฑ์จะแนะนำประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ ทั้งความละเอียดของข้อมูลและการจัดแสดง ด้านหลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรีอีกด้วยถ้าเดินทางเพลินจนเหนื่อยแล้วอยากหาที่นั่งชิลๆ พร้อมเติมพลังและเบียร์ที่ชิมมันน้อยเกินไป ก็สามารถเดินไปใกล้ๆกับตัวพิพิธภัณฑ์ได้ เนื่องจากเป็นสวนเบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่นิยมมากๆและไม่อยากให้พลาดทีเดียว

อิสระอาหารกลางวันเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 7

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 : 10.00-15.50)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ SET BOX (มื้อที่ 10)

นำท่านเช็คเอาท์และตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเสะ

ถึง สนามบินชิโตเสะ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 

1.  การทำการจอง และ การชำระค่าบริการ

      1.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ

     กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น

      1.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 

     1.3 เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 . – 17.30 .เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563” ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น 

2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก


GO2CTS5NCTSTG250227 เดินทางวันที่ 27 ก.พ. 2568 - 05 มี.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2025-02-27 ถึง 2025-02-28 23.45 - 08.30 avatar-img TG670
CTS - BKK 2025-03-05 ถึง 2025-03-05 10.30 - 15.30 avatar-img TG671
GO2CTS5NCTSTG250306 เดินทางวันที่ 06 มี.ค. 2568 - 12 มี.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2025-03-06 ถึง 2025-03-07 23.45 - 08.30 avatar-img TG670
CTS - BKK 2025-03-12 ถึง 2025-03-12 10.30 - 15.30 avatar-img TG671
GO2CTS5NCTSTG250401 เดินทางวันที่ 01 เม.ย. 2568 - 07 เม.ย. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2025-04-01 ถึง 2025-04-02 23.45 - 08.30 avatar-img TG670
CTS - BKK 2025-04-07 ถึง 2025-04-07 10.30 - 15.30 avatar-img TG671
GO2CTS5NCTSTG250403 เดินทางวันที่ 03 เม.ย. 2568 - 09 เม.ย. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2025-04-03 ถึง 2025-04-04 23.45 - 08.30 avatar-img TG670
CTS - BKK 2025-04-09 ถึง 2025-04-09 10.30 - 15.30 avatar-img TG671