ไปแอ่วกันเต๊อะ..บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน ฉลองเทศกาลวันปีใหม่ Taiwan New Year's 2025 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

  • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
  • เที่ยวเมือง : Taipei (ไทเป)
  • สายการบิน : EVA Air
  • รหัสโปรแกรม : T9955
  • Code : QQGO1CNXTPE-BR006
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
วัดหลงซาน|ตลาดซีเหมินติง|ร้านพายสับปะรด|อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค|ร้านเครื่องสำอาง|พิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาตร์หลินอันไท่|ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)|Countdown @ Taipei 101|ร้านสร้อยสุขภาพ|เมืองหนานโถว|วัดเหวิ่นหวู่|ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|วัดพระถังซัมจั๋ง|ร้านชา|อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)|กลอเรีย เอาทเลต
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
30 ธ.ค. 2567 - 03 ม.ค. 2568
33,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
CNX - TPE2024-12-30 2024-12-3011:30 - 16:45BR258
TPE - CNX2025-01-03 2025-01-0307:25 - 10:25BR257
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (BR258 : 11.30-16.35) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง Night Market

08.30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหาก ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
11.30 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR258 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ

นำท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง Ximending ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู สไตล์ไต้หวัน (มื้อที่ 1 )
ที่พัก FX Hotel Taipei หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2

ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาตร์หลินอันไท่ -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – Countdown @ Taipei 101

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด Vigor pineapple ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)

นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Xiao Long Bao (มื้อที่ 3)

นำท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาตร์หลินอันไท่ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะปินเจียง (Binjiang Park) เป็นตัวอย่างของบ้านจีนโบราณของผู้มีฐานะในสมัยก่อน มีอายุมากกว่า 160 ปี เรียกได้ว่าเป็นบ้านโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในไต้หวัน มีชื่อเสียงในเรื่องงานแกะสลักที่ละเอียดอ่อน และบ่อรูปพระจันทร์เสี้ยวบริเวณหน้าบ้าน

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชั้น89) โดยMRT เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่มีการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมปีใหม่ จึงพาท่านเดินทางโดยMRT เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลเคาท์ดาวน์ปีใหม่2024 ให้ท่านได้อิสระชมพลุดอกไม้ไฟสัมผัสกับบรรยากาศความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ *** โปรแกรมเคาท์ดาวน์จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานตามความเหมาะสม***

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ TAIPEI 101
ที่พัก FX Hotel Taipei หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

ร้านสร้อยสุขภาพ-เมืองหนานโถว-วัดเหวิ่นหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่าน ช้อปปิ้ง ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก

เดินทางสู่ เมืองหนานโถว Nantou Country มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ Wenwu Temple หรือ วัดกวนอู ตั้งอยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน แต่เดิมในอดีตริมฝั่งทะเลสาปสุริยันจันทราเป็นที่ตั้งของ 2 วัดเก่า คือวัดหลงฟิงและวัดหัวถัง ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองเกาะไต้หวันและได้สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบริเวณทะเลสาปสุริยันจันทราในปีค.ศ. 1934 ส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาปเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมวัดเก่าทั้ง 2 แห่ง ทางญี่ปุ่นจึงได้จ่ายค่าชดเชยให้ทางการไต้หวันโดยการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นบนไหล่เขาทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนวัดเก่าทั้งสองที่เสียหายจากน้ำท่วมจึงเป็น วัดเหวินหวู่ ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดนี้เต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมากรวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันโดยตัววิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยู่ด้านข้าง

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตรหากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา

จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 น.)เมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีหลักฐานยืนยันการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเมืองซินกั่ง จนกระทั่งปี 1786 กลุ่มผู้อพยพและชาวพื้นเมืองในไต้หวันได้ลุกขึ้นมาก่อกบฏครั้งใหญ่ เหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “ กบฏหลินชวนเหวิน ” ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเมืองเจียอี้ โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถูกจัดเก็บภายในวัดยี่หมิน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเจียอี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
ที่พัก Mega Hotel Chiayi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (นั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)-เมืองเถาหยวน-กลอเรีย เอาทเลต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

นำท่านแวะ ชิมชา ณ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

จากนั้นพาทุกท่านไปนั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่อุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้นั่นเอง(รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเถาหยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านช้อปปิ้ง กลอเรีย เอาท์เล็ตส์ (Gloria Outlets) ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองเถาหยวน ไต้หวัน ที่ประกอบด้วยร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน และขายสินค้าราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ราว 30-70% นอกจากนี้ยังมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่งเป็นร้านราเม็งที่โด่งดังของญี่ปุ่น ซึ่งต้องต่อแถวรอประมาณ 1-2 ชั่วโมง ที่มาเปิดสาขาแรกในไต้หวันที่ห้างแห่งนี้อีกด้วย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ กลอเรีย เอาท์เล็ตส์
ที่พัก Century Hotel Taoyuan หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.     การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.          ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

3.          การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

4.          กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

5.          กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

6.          การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

6.1                    แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

6.2          แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

6.3                    แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

6.4                    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไข

 

 


*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันที่มีการลงร้าน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน ***

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

------------------------------------------------------------

1.          ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.          ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า(มาตรฐานโรงแรมจีน)

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

3.          ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.          เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.          ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ตามสายการบินกำหนดที่ 23 กิโลกรัม / ท่าน / จำกัดท่านละ 1 ใบ

6.          ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7.     ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด  ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

1.     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

2.          ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ

3.          ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน

4.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.          ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6.          ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 NTD/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)

7.          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)

8.          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1CNXTPE4NTPEBR241230 เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 03 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - TPE 2024-12-30 ถึง 2024-12-30 11:30 - 16:45 avatar-img BR258
TPE - CNX 2025-01-03 ถึง 2025-01-03 07:25 - 10:25 avatar-img BR257