สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-9999

ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่..HAPPY..ตะลุย..ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
 • เที่ยวเมือง : Taipei (ไทเป)
 • รหัสโปรแกรม : T7586
 • Code : QQGO1CNXTPE-CI006
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เมืองไทเป | เมืองหนานโถว |ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | โรงละครแห่งชาติไถจง |ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ตลาดซีเหมินติง
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (CI852 : 11.20-16.00) สนามบินเถาหยวน – จงลี่ไนท์มาร์เก็ต

08.30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
11.20 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI852 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องไป-กลับ)
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท้องถิ่น ของกินเล่นจุกจิก มีร้านดังๆอยู่หลายร้านที่คนต่อคิวซื้อกันยาว เช่นร้านหมูหมักซอสอบเตาถ่าน, น้ำแข็งใส เส่ฮวาปิง, และ หอยทอด เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าอื่น ๆด้วยเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของใช้ ของสะสม ของเล่นตุ๊กตา เหมือนๆกับตลาดกลางคืนอื่น

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Jiashite Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3-4 ดาว
วันที่ 2

เมืองหนานโถว-ร้านชา-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-เมืองไถจง-โรงละครแห่งชาติไถจง-ตลาดไถจง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

เดินทางสู่เมืองหนานโถว นำท่านแวะชิมชาอู่หลง ชมการสาธิตการชงชา และประโยชน์จากการดื่มชา ที่นิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูง และอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีของที่นี่ ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดี กลมกล่อมและพันธุ์ชาของที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา

จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม“เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี (มื้อที่ 2 )

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โรงละครแห่งชาติไถจง ได้รับการออกแบบโดย Toyo Ito สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสร้างสถาปัตยกรรม โรงละครแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงนับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2559 เพราะไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของการจัดแสดงศิลปะแห่งใหม่ในไต้หวันเท่านั้น แต่ยังมีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและซับซ้อนอีกด้วย ปัจจุบันจึงกลายเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในไถจง

นำท่านชม ตลาดไถจง Taichung Night Market ตลาดกลางคืน แหล่งช้อปป้ิง เส้ือผ้าและของกิน ของไถจง

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Ren Mei Fashion Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3-4 ดาว
วันที่ 3

เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89)- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านคอสเมติก-ตลาดซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! เสี่ยวหลงเปา (มื้อที่ 4 )

นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

นำท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้

นำท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง Ximending ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Le Room Hotel Kaifeng หรือเทียบเท่าระดับ 3-4 ดาว
วันที่ 4

สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (CI851 : 07.30-10.20)

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BOX SET แซนวิช + เครื่องดื่มชานม

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
07.30 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการ CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI851 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
10.20 น. เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ณ วันที่มีการลงร้าน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

        ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)