GO TAIWAN ไต้หวัน ฉลองเทศกาลวันปีใหม่ Taiwan New Year's 2024 Celebration 5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

  • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
  • เที่ยวเมือง : Taipei (ไทเป)
  • สายการบิน : China Airlines
  • รหัสโปรแกรม : T7845
  • Code : QQGO1TPE-CI008
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
•ชมพลุดอกไม้ไฟเทศกาลปีใหม่สัมผัสกับบรรยากาศความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
•หมู่บ้านสายรุ้ง •วัดเหวินหวู่ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
•ตลาดซีเหมินติง •ตึกไทเป101 •อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
•เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
28 ธ.ค. 2566 - 01 ม.ค. 2567
29,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - TPE2023-12-29 2023-12-2903.30 - 08.00CI0838
TPE - BKK2024-01-01 2024-01-0109:25 - 12:10CI831
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI838 : 03.20-08.00+1)

23.20 น. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI838 : 03.20-08.00+1)
วันที่ 2

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง

03.20 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 : 03.20-08.00+1 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องไป-กลับ)
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เดินทางเข้าสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

นำท่านชม หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village เคยเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวัน ตัวหมู่บ้านเองสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ดูเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชนบทปกติ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้าน
ค่ำ นำท่านชม หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village เคยเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวัน ตัวหมู่บ้านเองสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ดูเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชนบทปกติ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้าน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน (มื้อที่ 1)
ที่พัก Ren Mei Fashion Hotel Taichung หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3

หนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินอู่ • ร้านชา • เมืองไทเป • ร้านพายสัปปะรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) • ตลาดซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

เดินทางสู่ เมืองหนานโถว Nantou Country มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี (มื้อที่ 3 )
นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ Wenwu Temple หรือ วัดกวนอู ตั้งอยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน แต่เดิมในอดีตริมฝั่งทะเลสาปสุริยันจันทราเป็นที่ตั้งของ 2 วัดเก่า คือวัดหลงฟิงและวัดหัวถัง ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองเกาะไต้หวันและได้สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบริเวณทะเลสาปสุริยันจันทราในปีค.ศ. 1934 ส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาปเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมวัดเก่าทั้ง 2 แห่ง ทางญี่ปุ่นจึงได้จ่ายค่าชดเชยให้ทางการไต้หวันโดยการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นบนไหล่เขาทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนวัดเก่าทั้งสองที่เสียหายจากน้ำท่วมจึงเป็น วัดเหวินหวู่ ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดนี้เต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมากรวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันโดยตัววิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยู่ด้านข้าง
เดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านแวะชิมชาอู่หลง ณ ร้านชา ชมการสาธิตการชงชา และประโยชน์จากการดื่มชา ที่นิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูง และอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีของที่นี่ ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดี กลมกล่อมและพันธุ์ชาของที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางจากเมืองไถจง เข้าสู่เมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
เดินทางกลับไทเป นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
นำท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง Ximending ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Midtown Richardson Ximen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

ร้านสร้อยสุขภาพ • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ร้านเครื่องสำอาง • Gloria Outlet เคาท์ดาวน์ปีใหม่2024 ย่านโซนกลอเรีย เอาท์เลท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่าน ช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก
ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
นำท่านสู่ วัดหลงซาน Lungshan Temple เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สำหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตำนานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน
นำท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้
นำท่านเดินทางสู่ กลอเรีย เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองเถาหยวน ไต้หวัน นำท่าน ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2024 Gloria Outlet เคาท์ดาวน์ปีใหม่2024 ย่านโซนกลอเรีย เอาท์เลท ให้ท่านได้อิสระชมพลุดอกไม้ไฟสัมผัสกับบรรยากาศความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (มีรถส่งกลับโรงแรมที่พัก 1เที่ยว) *** โปรแกรมเคาท์ดาวน์จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานตามความเหมาะสม***
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Century Hotel Taoyuan หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI831 : 10.05-13.05)

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Box Set (มื้อที่ 6)
07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
10.05 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ CHINA AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ CI831 : 10.05-13.05 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
13.05 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3.การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
4.กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6.การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
6.1แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
6.2แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
6.3แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
6.4เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ 
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงร้าน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกเอกสารเดินทางเข้าประเทศให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้สำหรับชาวต่างชาติ ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอกเอกสารเดินทางเข้าประเทศตามที่สถานทูตกำหนด)
2.ค่ากเอกสารเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%