ไปแอ่วกันเต๊อะ..บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (BR)

  • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
  • เที่ยวเมือง : Taipei (ไทเป)
  • สายการบิน : EVA Air
  • รหัสโปรแกรม : T8149
  • Code : QQGO1CNXTPE-BR001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
บินตรง..เชียงใหม่ / สัมผัสความงาม 2 อุทยาน / นั่งรถไฟโบราณชมความงามอุทยานอาหลีซาน / ล่องเรื่อชมความงามทะเลสาปสุริยันต์ จันทรา / แวะถ่ายรูปโรงละครไถจง /ตลาดไถจง Night Market / ตลาดเหวิ่นฮว่า / วัดเหวิ่นหวู่/ วัดพระถังซัมจั๋ง/ ตลาดซีเหมินติง Night Market /วัดหลงซาน/อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค/ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)/กลอเรีย เอาทเลต
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
25 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
24,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
CNX - TPE2024-02-25 2024-02-2511:30 - 16:36BR258
TPE - CNX2024-02-29 2024-02-2907:25 - 10:25BR257
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

09 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567
23,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
CNX - TPE2024-03-09 2024-03-0911.30 - 16.35BR258
TPE - CNX2024-03-13 2024-03-1307.25 - 10.25BR257
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

18 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
23,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
CNX - TPE2024-05-18 2024-05-1811:30 - 16:45BR258
TPE - CNX2024-05-22 2024-05-2207:25 - 10:25BR257
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (BR258 : 11.30-16.35) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-เมืองไถจง-แวะถ่ายรูปโรงละครไถจง-ตลาดไถจง Night Market

11.30 น. เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (BR258 : 11.30-16.35) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) เมืองไถจง-แวะถ่ายรูปโรงละครไถจง-ตลาดไถจง Night Market

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีสภาพอากาศที่อบอุ่นน่าเที่ยวตลอดทั้งปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22.4 องศาเซลเซียสเท่านั้น นอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของไต้หวันแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ผู้คนที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว และทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด

นำท่านแวะชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater) เป็นโรงละครที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อดัง อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคิด “ถ้ำเสียง” จึงทำให้กำแพงของอาคารมีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก ภายในอาคารประกอบด้วย โรงละครหลัก (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) ห้องโล่ง (Black Box) และพื้นที่กิจกรรม (Corner Salon) ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งการแสดงและงานประชุมระดับนานาชาติ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู สไตล์ไต้หวัน (มื้อที่ 1)

นำท่านชม ตลาดไถจง Taichung Night Market แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้าและของกิน ของไถจง
ที่พัก Stay Hotel Yizhong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2

เมืองเจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (นั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว) ตลาดเหวิ่นฮว่า Night Market

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 น.)เมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีหลักฐานยืนยันการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเมืองซินกั่ง จนกระทั่งปี 1786 กลุ่มผู้อพยพและชาวพื้นเมืองในไต้หวันได้ลุกขึ้นมาก่อกบฏครั้งใหญ่ เหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “ กบฏหลินชวนเหวิน ” ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเมืองเจียอี้ โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถูกจัดเก็บภายในวัดยี่หมิน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเจียอี้

นำท่านแวะ ชิมชา ณ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

จากนั้นพาทุกท่านไปนั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่อุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้นั่นเอง(รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า (Wenhua night market) ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเจียอี้ ในตอนกลางวันถนนเหวิ่นฮว่า เป็นถนนสำหรับการคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆ ทั่วไปและกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า (Wenhua night market)
ที่พัก Mega Hotel Chiayi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

เมืองหนานโถว-วัดเหวิ่นหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด-ตลาดซีเหมินติง Night Market

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

เดินทางสู่ เมืองหนานโถว Nantou Country มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ Wenwu Temple หรือ วัดกวนอู ตั้งอยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน แต่เดิมในอดีตริมฝั่งทะเลสาปสุริยันจันทราเป็นที่ตั้งของ 2 วัดเก่า คือวัดหลงฟิงและวัดหัวถัง ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองเกาะไต้หวันและได้สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบริเวณทะเลสาปสุริยันจันทราในปีค.ศ. 1934 ส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาปเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมวัดเก่าทั้ง 2 แห่ง ทางญี่ปุ่นจึงได้จ่ายค่าชดเชยให้ทางการไต้หวันโดยการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นบนไหล่เขาทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนวัดเก่าทั้งสองที่เสียหายจากน้ำท่วมจึงเป็น วัดเหวินหวู่ ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดนี้เต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมากรวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันโดยตัววิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยู่ด้านข้าง

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตรหากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี (มื้อที่ 5)

นำท่านเข้าสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด Vigor pineapple ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)

นำท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง Ximending ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดซีเหมินติง
ที่พัก Midtown Richadson Ximen Hote หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอาง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านสร้อยสุขภาพ-เมืองเถาหยวน-กลอเรีย เอาทเลต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ

นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน Xiao Long Bao (มื้อที่ 7 )

เดินทางกลับไทเป นำท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชั้น89)ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

นำท่าน ช้อปปิ้ง ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเถาหยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านช้อปปิ้ง กลอเรีย เอาท์เล็ตส์ (Gloria Outlets) ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองเถาหยวน ไต้หวัน ที่ประกอบด้วยร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน และขายสินค้าราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ราว 30-70% นอกจากนี้ยังมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่งเป็นร้านราเม็งที่โด่งดังของญี่ปุ่น ซึ่งต้องต่อแถวรอประมาณ 1-2 ชั่วโมง ที่มาเปิดสาขาแรกในไต้หวันที่ห้างแห่งนี้อีกด้วย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ กลอเรีย เอาท์เล็ตส์
ที่พัก Guide Hotel Zhongli Zhongzheng หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน-เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.25-10.25)

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BOX SET แซนวิช + เครื่องดื่มชานม (มื้อที่ 8)

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
07.25 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการ EVA AIR เที่ยวบินที่ (BR : 07.25-10.25) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
10.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

1. การเดินทางในแต่ล่ะครั้งจะต้องมีผู็โดยสารจำนวน 15 ท่ายนขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วเครื่องบินโดยสารในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน หรือไฟล์บิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วหน้า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน ถือ่าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่าละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนเดินทาง ** 30 วัน ก่อนเดินทาง สำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.3 กรณีเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

4. การยกเลิกการเดินทาง

*** เงื่อนไขการยกเลิกทัว์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์**

4.1 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

4.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ของการเดินทาง ขอสวงนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

* สำคัณ !! บริษัทฯท่องเที่ยวทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมาย และในขึ้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการพิจารณาด้วยตนเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น**

4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่รบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า

   - กรณีห้อง TWN BED (เตียงเดียว 2 เตียง) ซึ้งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรณัืั้พักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง  ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่ห้องนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่พักของโรงแรมนั้น ๆ

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้งครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

**ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่**

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคฺจะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานฑูตกำหนด)

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋ษเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารทีสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ฯลฯ

* สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรือไม่ท่านเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นต้องให้ทางบริษัทฯจัดเตรียมให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริงหน้างาน

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋งเครื่องบินไปแล้ว

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 NTD/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่ร่วมในทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับ(ไม่บังคับทิป)

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และณที่จ่าย 3%