GO TAIWAN THE SERIES 838835 ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
 • เที่ยวเมือง : Taichung (ไตชุง) Taipei (ไทเป) Taoyuan (เถาหยวน) New Taipei City (เมืองนิวไทเป)
 • สายการบิน : China Airlines
 • รหัสโปรแกรม : T9010
 • Code : QQGO1TPE-CI018
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว
• TAIPEI 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
• ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
• ตลาดซีเหมินติง
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
• เมนูพิเศษ!! Taiwan Seafood , Xiao Long Bao
• ปลาประธานาธิบดี
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
29 มี.ค. 2567 - 02 เม.ย. 2567
22,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - TPE2024-03-30 2024-03-3003:20 - 08:00CI838
TPE - BKK2023-04-02 2023-04-0213:50 - 16:45CI835
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI838 : 03:20-08:00)

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง) สัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ 1ใบ ไม่เกิน 23 กก. / ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.

[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือ เนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวัน หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
วันที่ 2

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) • หนานโถ • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) • วัดพระถังซัมจั๋ง • ร้านชา • ไถจง • ตลาดกลางคืนไถจง

03.20 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบินที่ CI838 : 03:20-08:00 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง) สัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ 1ใบ ไม่เกิน 23 กก. / ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
08.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองหนานโถว Nantou Country มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ Wenwu Temple หรือ วัดกวนอู ตั้งอยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน แต่เดิมในอดีตริมฝั่งทะเลสาปสุริยันจันทราเป็นที่ตั้งของ 2 วัดเก่า คือวัดหลงฟิงและวัดหัวถัง ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองเกาะไต้หวันและได้สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบริเวณทะเลสาปสุริยันจันทราในปีค.ศ. 1934 ส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาปเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมวัดเก่าทั้ง 2 แห่ง ทางญี่ปุ่นจึงได้จ่ายค่าชดเชยให้ทางการไต้หวันโดยการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นบนไหล่เขาทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนวัดเก่าทั้งสองที่เสียหายจากน้ำท่วมจึงเป็น วัดเหวินหวู่ ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดนี้เต็มไปด้วยงานแกะสลักหินจำนวนมากรวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนูปลาประธานาธิบดี

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา

นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ณ ร้านชา ชมการสาธิตการชงชา และประโยชน์จากการดื่มชา ที่นิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูง และอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีของที่นี่ ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดี กลมกล่อมและพันธุ์ชาของที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ไถจง นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไถจง ให้เลือกชิมอาหารและขนมพื้นเมืองแสนอร่อย ที่นี่มีสินค้าท้องถิ่นให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดไถจง
ที่พัก Charming City Hotel หรือ Stay Hotel Yizhong หรือเทียบเท่าระดับ
วันที่ 3

หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

คณะออกเดินทางเข้าชม หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village เคยเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวัน ตัวหมู่บ้านเองสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ดูเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชนบทปกติ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้าน

นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)

ท่านชม ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) เมนู Xiao Long Bao

ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดซีเหมินติง
พักที่ Ferrary Hotel Taipei หรือ FX Hotel Taipei หรือเทียบเท่าระดับ
วันที่ 4

ร้านสร้อยสุขภาพ • นิวไทเป • ถนนโบราณสือเฟิ่น (รวมค่าโคม 4ท่าน/1โคม) • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ไทเป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

นำท่าน ช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสือเฟิ่น เส้นทางรถไฟสาประวัติศาสตร์ผิงซี อยู่ระหว่างสถานีสือเฟิน และสถานีต้าหัว ชื่อ “สือเฟิ่น” ตั้งตามชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผู้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว สือเฟิ่น คือ ปล่อยโคมลอย ให้ท่านเดินเล่นที่ถนนสายเก่า ซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอย หรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ (ฟรี!!!...ค่าโคม 4 ท่านต่อ 1 โคม)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวไทเป นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5 ) เมนู Taiwan Seafood

นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน
เย็น อิสระอาหารกลางเย็น ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พักที่ Ferrary Hotel Taipei หรือ FX Hotel Taipei หรือเทียบเท่าระดับ
วันที่ 5

วัดหลงซาน • ร้านคอสเมติค • สนามบินเถาหยวน (CI835 : 13:50-16:45) • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7 )

นำท่านสู่ วัดหลงซาน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สำหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตำนานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน

นำท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
13.50 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบิน(CI835 : 13:50-16:45) (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง) สัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ 1ใบ ไม่เกิน 23 กก. / ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
16.45 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์*เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 5. ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%